Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Postgraduate studies > Bible Formation (Warsaw)

Bible Formation (Warsaw) (WT-P-FW-FB)

(in Polish: Formacja Biblijna)
postgraduate studies
part-time programmes, 2 years
Language: Polish

REKRUTACJA NA ROK  2023/2024
Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2023 roku
Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 07 czerwca 2023 roku
Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 04.07.2023 roku

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAPISY
od 2023-06-07 08:00:00 do 2023-09-30 23:59:00

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski

 OPIS STUDIÓW

 Celem Podyplomowych Studiów Formacji Biblijnej jest przygotowanie kompetentnej kadry do animacji duszpasterstwa biblijnego. To zamierzenie będzie realizowane poprzez: - przekaz podstawowych wiadomości o Biblii, środowisku jej powstania, kulturach, które na nią wpłynęły oraz o wpływie kulturowym samej Biblii; - propagowanie duchowej lektury Biblii, Lectio Divina; - przygotowanie do głębszego przeżywania Liturgii Słowa; - propagowanie katechezy biblijnej. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla: - liderów parafialnych grup biblijnych, którzy mieliby się zająć w parafiach jakąś formą przekazu biblijnego; - animatorów ruchów kościelnych, chcących z większą łatwością wykorzystywać w swej posłudze Pismo Święte; - moderatorów grup parafialnych i modlitewnych; - lektorów i innych ministrów Słowa Bożego; - odpowiedzialnych za formację i animację życia wspólnego w domach zakonnych; - księży, którzy chcą organizować w swoich parafiach konferencje biblijne, kręgi biblijne i inne formy duszpasterstwa biblijnego; - nauczycieli oraz katechetów chcący pogłębić swoją wiedzę biblijną. Przewidywany program zajęć obejmuje następujące zagadnienia: Rok pierwszy: Teologia Pisma Świętego i historia kanonu; Geografia biblijna; Historia biblijnego Izraela; Pięcioksiąg (Ksiegi Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt); Historyczne księgi ST; Prorocy i ich nauczanie; Kultura Bliskiego Wschodu; Historia czasów Jezusa i pierwotnego Kościoła; Biblia w katechezie; Biblia w liturgi. Rok drugi: psalmy i księgi mądrościowe, ewangelie synoptyczne (Mt, MK ,Łk); Kultura hellenistyczna i rzymska, Pisma Pawłowe, Pisma Janowe, Listy katolickie i Dzieje Apostolskie; Lectio Divina, Historia egzegezy, metody pracy duszpasterskiej z Biblią, Biblia w kulturze.

ZASADY KWALIFIKACJI
Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK
2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu
3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych   - do wglądu
4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów
6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://irk.uksw.edu.pl
oraz złożenie kompletu dokumentów osobiście w sekretariacie (pok. 48). W wyjątkowych sytuacjach komplet dokumentów można przesłać drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego do dnia 06.10.2023 roku.


WYSOKOŚC CZESNEGO

1600 zł za rok

DODATKOWE INFORMACJE

Istnieje możliwość opłaty jednorazowo lub w 2 ratach. Opłatę słuchacz wnosi na indywidualny numer konta w USOS-web, który student otrzyma
po złożeniu wymaganych dokumentów i po immatrykulacji do systemu.

KIEROWNIK PODYPLOMOWEGO STUDIUM TEOLOGII
Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Linke

Kontakt e-mail: w.linke@uksw.edu.pl


Obsługa administracyjna

mgr Agnieszka Grobelska
Starszy Specjalista ds. Administracyjnych
ul. Dewajtis 5, pok. 48
01-815 Warszawa
Kontakt tel: 22 561 88 75
Kontakt e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl
 

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/