Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Culture Studies > Cultural Studies - part-time second cycle studies

Cultural Studies - part-time second cycle studies (WH-KUZ-N-2)

(in Polish: Kulturoznawstwo - studia II stopnia niestacjonarne)
second-cycle programmes
part-time programmes, 2 years
Language: Polish

Dokumenty od Kandydatów przyjmowane będą na kampusie przy ul. Dewajtis 5 od 14 lipca, w salach 310 i dziekanacie WNH , we wtorki, środy i czwartki,  w godzinach 9.00 - 14.00 

Celem kształcenia na kierunku kulturoznawstwo (II stopnia studiów niestacjonarnych) jest:

  • zdobicie umiejętności świadomej recepcji kultury polskiej, europejskiej i światowej;
  • przygotowanie do realizowania własnych form aktywności społeczno-kulturalnych i upowszechnianie kultury;
  • zdobycie umiejętności interpretacji różnorodnych środowisk kulturowych;
  • nastawienie na przedsiębiorczość i innowacyjność w sektorze kultury.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

  • historii i teorii kultury, rozszerzone o tradycję dyscyplin tworzących podstawy dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologii, antropologii, filozofii);
  • teorii i historii kultury artystycznej;
  • nauki o komunikacji i mediach artystycznych i użytkowych;
  • ekonomicznych i prawnych uwarunkowań organizacji i zarządzania instytucjami kultury.

Na kierunku dostępne są moduły:

  • Zarządzanie kulturą,
  • Komunikacja w biznesie.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w charakterze badacza kultury animatora i organizatora życia kulturalnego oraz menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, agencjach prasowych, reklamowych i PR-owych.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competences for the field of studies: Culture Studies, part-time programme as approved by the resolution of the UKSW Senate No.66/2015 of 22nd May 2015. The study plan and programme were defined by Resolution No. 56/2018 of the Council of the Faculty of Humanities of 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Kulturoznawstwo niestacjonarne II stopnia rok 1ECTSlectclkonsemexam
Methodology of Culture Studies315zal
Icons of Collective Imagination315zal
Translation Workshop. Culture in Translation315zal
Contemporary Anthropology315zoc
Cultural Canons and Cultural Patterns315zal
Custom Changes in the 20th and 21st Century315e
Polish Identity315zoc
MA Seminar4.515zal
Methodology of Culture Studies315e
315zoc
Anthropology of Everyday Life315zoc
Cultural Canons and Cultural Patterns315zoc
Soft Competences in Culture Management315zoc
Philosophical Concepts of Culture315e
Icons of Collective Imagination315zoc
MA Seminar4.515zal
The cultural industries315zal
Company Image Management315zoc
Fundraising315zoc
Academic Polish for foreigners1
Total:60301953030

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/