Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Culture Studies > Cultural Studies - part-time second cycle studies

Cultural Studies - part-time second cycle studies (WH-KUZ-N-2)

(in Polish: Kulturoznawstwo - studia II stopnia niestacjonarne)
second-cycle programmes
part-time programmes, 2 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku kulturoznawstwo (II stopnia studiów niestacjonarnych) jest: 

 • zdobicie umiejętności świadomej recepcji kultury polskiej, europejskiej i światowej;
 • przygotowanie do realizowania własnych form aktywności społeczno-kulturalnych i upowszechnianie kultury;
 • zdobycie umiejętności interpretacji różnorodnych środowisk kulturowych;
 • nastawienie na przedsiębiorczość i innowacyjność w sektorze kultury.

Zdobycie wiedzy z zakresu: 

 • historii i teorii kultury, rozszerzone o tradycję dyscyplin tworzących podstawy dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologii, antropologii, filozofii);
 • teorii i historii kultury artystycznej;
 • nauki o komunikacji i mediach artystycznych i użytkowych;
 • ekonomicznych i prawnych uwarunkowań organizacji i zarządzania instytucjami kultury.

Na kierunku dostępne są moduły: 

 • Zarządzanie kulturą,
 • Komunikacja w biznesie.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w charakterze badacza kultury animatora i organizatora życia kulturalnego oraz menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, agencjach prasowych, reklamowych i PR-owych.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty na studia niestacjonarne będziemy przyjmować od 18 lipca w sali 310:

 • we wtorki w godz. 9.00-15.00,
 • środy w godz. 10.00-14.00,
 • czwartki w godz. 10.00-14.00.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competences for the field of studies: Culture Studies, part-time programme as approved by the resolution of the UKSW Senate No.66/2015 of 22nd May 2015. The study plan and programme were defined by Resolution No. 56/2018 of the Council of the Faculty of Humanities of 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/