Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Culture Studies > Cultural Studies - part-time first cycle studies

Cultural Studies - part-time first cycle studies (WH-KUZ-N-1)

(in Polish: Kulturoznawstwo - studia I stopnia niestacjonarne)
first-cycle programmes
part-time, 3 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku kulturoznawstwo (I stopnia studiów niestacjonarnych) jest:

 • przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do krytycznej znajomości i oceny kontekstu kulturowego, rozwiązywania problemów oraz przewidywania szans rozwoju środowisk kulturowych (od bliskich i lokalnych po najdalsze i wchodzące w zakres studiów wielokulturowych)
 • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności samodzielnego myślenia jako kompetencji niezbędnych do realizowania autorskich pomysłów i inicjatyw w różnych środowiskach kulturowych;
 • nastawienie na przedsiębiorczość i innowacyjność w sektorze kultury oraz nauka konkurencyjności w sektorze kultury.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

 • historii i teorii kultury, rozszerzone o tradycję dyscyplin tworzących podstawy dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologii, antropologii, filozofii);
 • teorii i historii kultury artystycznej;
 • nauki o komunikacji i mediach (analogowych i cyfrowych);
 • ekonomicznych i prawnych uwarunkowań organizacji i zarządzania instytucjami kultury.

Na kierunku dostępne są moduły:

 • Zarządzanie kulturą,
 • Komunikacja w biznesie

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w charakterze animatora i organizatora życia kulturalnego oraz menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, agencjach prasowych, reklamowych i PR-owych.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty na studia niestacjonarne będziemy przyjmować od 18 lipca w sali 310:

 • we wtorki w godz. 9.00-15.00,
 • środy w godz. 10.00-14.00,
 • czwartki w godz. 10.00-14.00.

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competences for the field of studies: Culture Studies, part-time programme as approved by the resolution of the UKSW Senate No.66/2015 of 22nd May 2015. The study plan and programme were defined by Resolution No. 56/2018 of the Council of the Faculty of Humanities of 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
semli - BA Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Kulturoznawstwo rok 1ECTSlectclkonlek_nowsemliexam
15zoc
Introduction to Cultural Studies15e
Introduction to Sociology of Culture15e
Ancient Tradition15e
Cultural Linguistics15zoc
Literary Poetics - Intersemiotic Poetics15zal
Basics of Cultural Anthropology15zal
History of Culture from the Middle Ages to the Enlightenment15zoc
History of Philosophy15zal
English Language1515zal
Introduction to Cultural Studies15zoc
15e
Literary Poetics - Intersemiotic Poetics15e
Cultural Institutions, Education, and Animation15zoc
History of Philosophy15zoc
History of Philosophy15e
Basics of Cultural Anthropology15e
History of Culture from the Middle Ages to the Enlightenment15e
Popular Culture - Theory and Practice15zoc
English Language15zoc
Academic Polish for foreigners 1
Total:15013530

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Kulturoznawstwo rok 3ECTSlectclkonlek_nowsemliexam
415zoc
Theories of Culture Texts 15zal
415e
Entrepreneurship in culture415zoc
415zoc
415e
515zoc
Theories of Culture Texts 15e
315zoc
World Cultures15zoc
Undergraduate Seminar515zoc
515zoc
1260zoc
Total:50105456030

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/