Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Courses > Training course: Canonical judicial practice

Training course: Canonical judicial practice (WK-KRS)

(in Polish: Kurs dokształcający: Kanoniczna praktyka sądowa)
courses
part-time, 2 semesters
Language: Polish

Celem jednosemestralnego kursu dokształcającego jest wskazanie praktycznych walorów pism procesowych oraz podniesienie kwalifikacji pełnomocników i adwokatów kościelnych w zakresie właściwego ich sporządzania pod kątem wymogów prawnych i potrzeb sędziego kościelnego.

Kurs skierowany jest przede wszystkim do adwokatów kościelnych; absolwentów studiów stacjonarnych, zaocznych oraz podyplomowych Wydziałów Prawa Kanonicznego. Podstawowym wymogiem jest dobra znajomość kanonicznego prawa małżeńskiego i procesowego. Kurs obejmuje 6 zagadnień tematycznych związanych z czynnościami procesowymi, które wykonuje adwokat kościelny/pełnomocnik w imieniu strony. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w formie ćwiczeń i poświęcone praktycznych aspektom sporządzania pism procesowych.

1.Konsultacja przed wniesieniem skargi powodowej.

2.Skarga powodowa; rekurs przeciwko dekretowi odrzucającemu skargę powodową.

3.Pisma związane z ustaleniem formuł wątpliwości; odpowiedź strony pozwanej na skargę powodową.

4.Pytania do stron; lista świadków; pytania do świadków; dowody.

5.Odpowiedź na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego; głos obrończy.

6.Apelacja od wyroku; prośba do Sygnatury Apostolskiej o prowadzenie sprawy w III instancji przed sądem kościelnym w Polsce.

Zajęcia prowadzą adiunkci i profesorowie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, którzy pełnią funkcje oficjałów, sędziów, obrońców węzła małżeńskiego w sądach kościelnych. Kurs trwa jeden semestr, łącznie obejmuje 36 godzin zajęć, zrealizowanych podczas 4 spotkań sobotnich: (Terminy zostaną podane wkrótce), w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5.Absolwenci, po uzyskaniu pozytywnej oceny, otrzymają dyplom ukończenia kursu.

Zapisy na kurs: informacja wkrótce. Ze względu na ćwiczeniową formę prowadzenia zajęć ilość miejsc jest ograniczona do 11. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-11/12, email: prawokan@uksw.edu.pl.

Opłata za kurswynosi 2.500,00 zł., należy ją uiścić na podane konto bankowe jednorazowo. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby uczestników. Istnieje możliwość uruchomienia Kursu w semestrze letnim, jeśli zbierze się grupa 11 osób.

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na Kurs (kwestionariusz do pobrania z systemu oferta.uksw.edu.pl)

- 1 fotografia jeśli nie została wgrana do systemu oferta.uksw.edu.pl

- po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na Kurs, uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę za kurs. Przy wpłacie proszę dopisać: tytułem Kanoniczna praktyka sądowa. Następnie proszę dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty czesnego.

Serdecznie zapraszamy

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/