Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in

Creative writing (WH-P-KP)

(in Polish: Kreatywne pisanie)
postgraduate studies
part-time, 2 semesters
Language: Polish

Kreatywne pisanie to pierwsze w Polsce studia podyplomowe z kreatywnego pisania w pełni w formule online. Absolwent studiów podyplomowych Kreatywnego pisania nabędzie  kompetencje literackie i językowe, pozwalające na tworzenie i wypowiadanie się w różnych stylach i gatunkach. Będą to:

 • Literatura wysoka
 • Literatura popularna
 • Publicystyka
 • PR i media społecznościowe

Studia mają charakter wybitnie praktyczny i przygotowują uczestników do pracy w szeroko rozumianych nowych mediach, pracy pisarza, krytyka, publicysty, autora własnego kanału społecznościowego, pracownika wydawnictw i instytucji kultury. Są w pełni zorientowane na współczesną kulturę medialną. Przykładowe zawody, jakie może podjąć ich absolwent, to: redaktor w czasopiśmie, pracownik wydawnictwa, krytyk literacki, twórca internetowy, copywriter, pracownik portalów internetowych, twórca literatury, pracowników działu PR.

Formalnie, warunkiem ich rozpoczęcia jest ukończenie studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim - studiów zwłaszcza humanistycznych, filologicznych oraz językoznawczych chcące realizować się zawodowo w szeroko rozumianym rynku literackim; osoby powracające na tenże rynek i pragnące zaktualizować nabyte kompetencje poprzez pozyskanie kwalifikacji odpowiadających zapotrzebowaniu dynamicznie rozwijającego się nowoczesnego rynku literackiego; osoby o wysokich kompetencjach językowych, poszukujące pracy do wykonywania w warunkach domowych, mogącej stanowić dodatkowe źródło zarobkowania. Z uwagi na fakt, że wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym, kwalifikacją mogą być zainteresowane osoby nie mieszkające w Warszawie lub z innych względów mające utrudniony dostęp do udziału w zajęciach stacjonarnych.

Studia „Kreatywne pisanie” trwają dwa semestry, a ich program zakłada 240 godzin zajęć oraz zdobycie 41 punktów ECTS.

Studia mają charakter niestacjonarny. Zajęcia odbywać się będą w pełni w formie e – learningu.

Poszczególne zajęcia kończą się egzaminem, kolokwium bądź pracą pisemną.

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność składania dokumentów dziekanacie. Liczba miejsc: 25.

REKRUTACJA I DOKUMENTY

 • Krok 1: dokonaj rejestracji w systemie IRK;
 • Krok 2: wygeneruj z systemu IRK podanie kandydata (ze zdjęciem) o przyjęciu na studia;  
 • Krok 3: wygenerowane podanie oraz oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych lub  - w wyjątkowych sytuacjach - kopię (pod warunkiem okazania oryginału w dziekanacie w dniu składania dokumentów) dostarcz do dziekanatu Wydziału Nauk Humanistycznych, ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Dokumenty przyjmuje zastępca kierownika Administracji Wydziałowej, pani Ewa Popławska  ewa.poplawska@uksw.edu.pl oraz pani Aleksandra Góral a.goral@uksw.edu.pl
 • O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność składania dokumentów dziekanacie.

OPŁATY

 • Opłata za całość studiów wynosi 4500 zł. Można dokonać wpłaty w dwóch ratach na początku każdego semestru (2250 zł za semestr - terminy płatności zostaną określone w umowie).

TERMINY

 • Studia rozpoczynają się w październiku 2024, zaś kończą w czerwcu 2025.  
 • Rejestracja na studia otwarta jest od 5 czerwca 2024 do 30 września 2024.

Kierownik studiów: dr Łukasz Kucharczyk l.kucharczyk@uksw.edu.pl

Qualification awarded:

(in Polish) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uksw.edu.pl/