Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Internal Security > Internal Security - part-time second-cycle studies

Internal Security - part-time second-cycle studies (WS-POZ-BW-N-2)

(in Polish: Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia niestacjonarne)
second-cycle programmes
part-time programmes, 2 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunkubezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia jest zapewnienie studentom możliwości zdobycia rozszerzonej wiedzy obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, pozwalającej na pogłębione poznanie struktur organizacyjnych państwa oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.

Na studiach II stopnia studenci nabywają wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie). Absolwenci potrafią analizować systemy, procesy i zjawiska, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania. Otrzymują także teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie opracowywania prognoz oraz symulacji. Dzięki temu uzyskują gruntowne i wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje zajęcia obligatoryjne (w tym zajęcia zmienne w ramach trzech modułów: bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo międzynarodowe, współczesne systemy polityczne – zmiany i wyzwania) oraz zajęcia do wyboru. Oferta zajęć modułowych oraz zajęć do wyboru w danym roku akademickim determinowana jest przez zachodzące zmiany i tendencje widoczne w przestrzeni społeczno-politycznej). Ponadto studenci w ramach programu realizują translatorium z języka angielskiego oraz zajęcia z zakresu dziedziny nauk humanistycznych.

Po ukończeniu studiów absolwent może starać się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w organizacjach gospodarczych.

Czesne za rok wynosi 4 500,00 zł.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Professional status:

not applicable

Teaching standards

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and social competences for Internal Security second-cycle programme, were approved by the University Senate resolution No 56/2016 on 21st April 2016. Studies plan and learning programme have been specified in 156/2018 Faculty of of Historical and Social Sciences Council resolution on 14th May 2018.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
sem - Seminar
e - examination
zoc - graded credit
(in Polish) Bezpieczeństwo wewnętrzne I rokECTSlectclsemexam
524zoc
324e
324e
312zoc
212zoc
324e
412zoc
424e
Economic crimes312zoc
212e
424zoc
424zoc
224e
312zoc
424zoc
Electives 1 of 2 from the scope of the disciplines of political science and administration, or the science of safety1524zoc
Academic Polish for foreigners2
Total:542403636

1 - List provided annually by the Dean

2 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

(in Polish) Bezpieczeństwo wewnętrzne II rokECTSlectclsemexam
424e
312zoc
312e
312zoc
524zoc
312zoc
624zoc
824zoc
412zoc
122424zoc
Classes in the field of humanities1624zoc
Electives 1 of 2 from the scope of the disciplines of political science and administration, or the science of safety1724zoc
Total:641446048

1 - List provided annually by the Dean

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/