Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Archeology > Archeology - PhD School

Archeology - PhD School (SzD-AR-DR)

(in Polish: Archeologia - Szkoła Doktorska UKSW)
(in Polish) Trzeciego stopnia
full-time, 4 years
Language: Polish

Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej UKSW przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk w dyscyplinie archeologia.

Kształcenie odbywa się na podstawie programu kształcenia (stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UKSW nr 102/2019 z dnia 23 maja 2019 roku) oraz indywidualnego planu badawczego opracowywanego przez doktoranta w porozumieniu z promotorem (podstawowe elementy i założenia indywidualnego planu badawczego znajdują się w załączniku nr 2 do wspomnianej Uchwały). Link do uchwały: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4334

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/