Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Pozostałe studia > Teologia > Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium archidiecezjalne Łódź)

Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium archidiecezjalne Łódź) (WT-SLD-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 6-letnie
Język: polski

Kierunek studiów teologia w swoich założeniach charakteryzuje się zasadą interdyscyplinarności, koncentrującą się na tradycji teologicznej oraz przekazywaniu prawdy pojmowanej integralnie, a więc z uwzględnieniem jej ostatecznego źródła jakim jest Bóg. Społeczny aspekt dotyczy wysiłku zrozumienia miejsca człowieka we współczesnym świecie, zgodnie z wizją aktywnego udziału w życiu społecznym. W ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia podstawowym celem jest edukacja w zakresie teologii ogólnej. Ponieważ koniecznym przygotowaniem do studiów teologicznych jest znajomość szeroko rozumianej problematyki filozoficznej, całość toku studiów można podzielić na edukację filozoficzną i właściwą edukację teologiczną. Pierwsza z nich, która zasadniczo odbywa się podczas pierwszych dwóch lat studiów, ma na celu ukazanie studentowi poszczególnych zagadnień filozoficznych w ramach takich przedmiotów jak: historia filozofii, etyka, filozofia bytu czy ogólna metodologia nauk. Przyswojenie podstawowej wiedzy filozoficznej jest niezbędne do rzetelnego i krytycznego rozwijania myśli teologicznej podczas dalszych lat studiów.

Alumni wyższych seminariów duchownych, prowadzących sześcioletnie studia zgodnie z wymaganiami prawa kościelnego, na podstawie umów o współpracy z Wydziałem Teologicznym UKSW, w związku z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresy uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe ( Dz.U. 1999.63.727. z dnia 1999.07.30) osiągają dodatkowe efekty uczenia się wymagane do podjęcia posługi duchownego w Kościele Katolickim:

Wiedza

 • wykazuje pogłębioną wiedzę z zakresu teologii słowa Bożego i sakramentów
 • przedstawia uporządkowaną, szczegółową, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu teologii pastoralnej i teologii życia duchowego
 • prezentuje uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu liturgii i liturgiki, obrzędowości Kościoła i pobożności ludowej
 • omawia szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa kanonicznego
 • charakteryzuje szczegółowe zagadnienia z zakresu działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, ekumenicznej i charytatywnej Kościoła katolickiego

Umiejętności

 • wylicza ogólne i specjalistyczne zadania duszpasterskie Kościoła katolickiego i omawia sposób ich realizacji
 • przedstawia sposoby przekazywania i popularyzowania wiedzy teologicznej przez posługę duszpasterską i katechetyczną Kościoła katolickiego
 • omawia sposób właściwego sprawowania liturgii i obrzędów Kościoła katolickiego
 • prezentuje samodzielnie przygotowane homilie i inne wystąpienia związane z działalnością duszpasterską
 • podaje przykłady organizowania działalności duszpasterskiej, ekumenicznej, charytatywnej.

Kompetencje społeczne

 • uzasadnia konieczność podejmowania przez całe życie rozwoju osobistego religijno-duchowego i wspomagania innych w tym rozwoju
 • posiada umiejętność adekwatnego wykorzystania różnorodnych form komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
 • dąży do konsekwentnego poszerzania swoich kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej, poprzez czytanie fachowej literatury, spotkania z ludźmi, uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach
 • posiada umiejętność krytycznego odnalezienia się w ogromie informacji z zakresu komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej oraz wyselekcjonowania informacji wartościowych
 • potrafi biegle nazwać i wskazać wydarzenia i procesy z zakresu komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej o znaczeniu lokalnym oraz światowym, jak również wskazać ich genezę, przebieg i polityczne konsekwencje

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Posiada kwalifikacje do nauczania religii rzymsko-katolickiej we wszystkich typach szkół oraz przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne na mocy Porozumienia z dnia 6 września 2000 r. (Dz. Urz. MEN Nr 4 poz. 20, §1, pkt.1), a także Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 207 z 22.09.2004 r. poz. 2110 MENiS).

Standardy nauczania

„Standardy kształcenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 116, poz. 1004 z pózn. zm.) oraz przepisy prawa kanonicznego, szczególnie Konstytucji apostolskiej „Sapientia christiana” z dnia 15 kwietnia 1979 r. o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (AAS 1979 r., s. 469-499). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.”

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Teologia ogólna 7 semestrECTSwykćwzal
Brak zajęć
Teologia ogólna 8 semestrECTSwykćwzal
Brak zajęć
Teologia ogólna 9 semestrECTSwykćwzal
Brak zajęć
Teologia ogólna 10 semestrECTSwykćwzal
Brak zajęć
Teologia VI rokECTSwykćwzal
Brak zajęć