Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Pozostałe studia > Teologia > Edukacja Medialna i Dziennikarstwo - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Edukacja Medialna i Dziennikarstwo - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WT-EM-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent przygotowany jest do pracy dziennikarskiej, jako dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny, zarówno w mediach katolickich jak i świeckich. Poszczególne specjalizacje, których wyboru dokonuje absolwent podczas studiów, przygotowują do pracy w agencjach informacyjnych, reklamy, marketingu medialnego, public relation oraz jako rzeczników prasowych różnych instytucji, a także nauczycieli edukacji medialnej i religii w szkolnictwie (pod warunkiem uzyskania uprawnień pedagogicznych).

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku teologia zatwierdzone uchwałą nr 112/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Program studiów określono Uchwałą nr 856-2012/2013 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 30 września 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lek - Lektorat języków nowożytnych
sem - Seminarium
szk - Szkolenie
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
Dziennikarstwo I rokECTSwykćwleksemszkwfzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
Historia mediów i dziennikarstwa2kol
Kultura języka dziennikarskiego230kol
Media w Polsce4e
Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie3e
Technologie informacyjne mediów2kol
Etyka230kol
Logika21515kol
Historia filozofii nowożytnej i współczesnej3e
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej3e
Historia Kościoła w średniowieczu230kol
Historia Kościoła w starożytności230kol
Informacja dziennikarska2kol
Kościół a polityka2kol
Język łaciński1kol
Język łaciński1zal
Najnowsza historia polityczna Polski2e
Najnowsza historia polityczna Polski2kol
Patrologia3e
Podstawy prawa dla dziennikarzy2kol
Podstawy wychowania do mediów2kol
Stylistyka języka dziennikarskiego2zal
Teoria poznania3e
Wprowadzenie do Pisma Św.3e
Wszystkie przedmioty językowe360
Razem:551054560
Dziennikarstwo II rokECTSwykćwleksemszkwfzal
Grafika komputerowa i multimedialna230kol
Public relations2kol
Teologia dogmatyczna - Stworzenie215kol
Teologia moralna fundamentalna2kol
Liturgika fundamentalna, sakramenty3e
Apologia i dziennikarstwo (teologia fundamentalna)660e
Edycja i obieg dokumentów elektronicznych2kol
Historia Kościoła w nowożytności230kol
Historia Kościoła we współczesności230kol
Język łaciński1zal
Język łaciński1kol
Liturgika - fundamentalna, sakramenty330e
Nauki o komunikowaniu6e
Nowy Testament - Ewangelie synoptyczne3e
Prawo prasowe3e
Propedeutyka pracy naukowej2kol
Retoryka dla dziennikarzy2kol
Stary Testament - późne Księgi Historyczne215kol
Stary Testament - Pięcioksiąg i historiografia deuteronomistyczna330e
Teologia dogmatyczna – Bóg w Trójcy Jedyny3e
Wszystkie przedmioty językowe460
Zajęcia Wychowania Fizycznego260
Razem:58210306060