Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Pozostałe studia > Teologia > Turystyka Krajów Biblijnych - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Turystyka Krajów Biblijnych - studia jednolite magisterskie stacjonarne (WT-DTKB-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach organizujących i animujących ruch pielgrzymkowy i turystyczny na terenie krajów biblijnych. Po uzyskaniu uprawnień do nauczania religii absolwent jest zdolny do podjęcia pracy w szkolnictwie w charakterze nauczyciela religii.

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku teologia zatwierdzone uchwałą nr 112/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Program studiów określono Uchwałą nr 856-2012/2013 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 30 września 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
szk - Szkolenie
tra - Translatorium
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Turystyka krajów biblijnych I rokECTSwykćwlek_nowlek_staszktrawfzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
Etyka230kol
Wprowadzenie do Pisma św.5 lub 330e
Logika1 lub 21515kol
Emisja głosu230kol
Historia filozofii nowożytnej i współczesnej3 lub 430e
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej3 lub 430e
Język łaciński130kol
Patrologia6 lub 54515e
Technologia informacyjna1 lub 230kol
Teoria poznania2 lub 330e
Biblijny Izrael330kol
Wstęp do historii sztuki2 lub 3e
Geografia, topografia i historia krajów biblijnych (Azja Mniejsza-Grecja)2 lub 31515kol
Geografia, topografia i historia krajów biblijnych (Egipt)215kol
Geografia, topografia i historia krajów biblijnych (Mezopotamia)215kol
Geografia, topografia i historia krajów biblijnych (Syro-Palestyna)3 lub 21515kol
Historia wypraw krzyżowych3e
Język łaciński1zal
Język łaciński1kol
Pielgrzymki Jana Pawła II i Benedykta XVI do krajów biblijnych2kol
Historia Kościoła w średniowieczu230kol
Historia Kościoła w starożytności230kol
Wszystkie przedmioty językowe360
Razem:263601206030
Turystyka krajów biblijnych II rokECTSwykćwlek_nowlek_staszktrawfzal
język włoski A1: semestr I1,5zoc
język włoski A1: semestr II1,5zoc
Teologia dogmatyczna - Bóg w Trójcy Jedyny2 lub 330e
Teologia dogmatyczna - Stworzenie1 lub 215kol
Teologia moralna fundamentalna2kol
Nowy Testament - Ewangelie synoptyczne430e
Język łaciński130kol
Język grecki (biblijny)1,5zal
Język grecki (biblijny)3 lub 1,530kol
Stary Testament - księgi historyczne430e
Stary Testament - Pięcioksiąg4e
Liturgika fundamentalna, sakramenty2 lub 3e
Archeologia krajów biblijnych4 lub 3e
Język łaciński1zal
Język łaciński2 lub 1e
Organizacja i funkcjonowanie jednostek ruchu turystycznego3kol
Propedeutyka pracy naukowej2zal
Teologia fundamentalna0 lub 4e
Współczesna sytuacja geopolityczna krajów biblijnych1 lub 2kol
Historia Kościoła w nowożytności230kol
Historia Kościoła we współczesności230kol
Propedeutyka pracy naukowej2kol
Wszystkie przedmioty językowe460
Zajęcia Wychowania Fizycznego260
Razem:37,5165606060