Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Podyplomowe Studium Teologii > Podyplomowe Studium Teologii - Warszawa

Podyplomowe Studium Teologii - Warszawa (WT-P-FW-PST)

Podyplomowe
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

REKRUTACJA NA ROK  2023/2024

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2023 roku
Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 07 czerwca 2023 roku
Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 03.07.2023 roku

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAPISY

od 2023-06-07 08:00:00 do 2023-09-30 23:59:00

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski

OPIS STUDIÓW

 Studia trwają 4 semestry. Studium umożliwia pogłębienie wiedzy z teologii oraz zdobycie umiejętności i kompetencji w obszarze różnych specjalności  
teologicznych.
Przy wyborze dodatkowych modułów, (PST) umożliwi nabycie kwalifikacji do nauczania religii we wszystkich typach szkół, zgodnie z Porozumieniem pomiędzy
Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli
religii (porozumienie zacznie obowiązywać od 1 września 2019 roku):
1. Osoby posiadające przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uzyskują kwalifikacje do nauczania religii w wyżej wymienionych szkołach po spełnieniu
łącznie następujących warunków:
- ukończenie PST (moduł A)
- zaliczenie przedmiotów katechetycznych (Moduł B)
- pozytywne zaliczenie praktyk katechetycznych.
 2. Osoby bez przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i teologicznego uzyskują kwalifikacje do nauczania religii w wyżej wymienionych szkołach
po spełnieniu łącznie następujących warunków:
- ukończenie PST (Moduł A)
- ukończenie Podyplomowych Studiów Katechetyczno-Pedagogicznych: przedmioty katechetyczne (moduł B) oraz psychologiczno-pedagogiczne (Moduł C)
- pozytywne zaliczenie praktyk psychologiczno-pedagogicznych i praktyk katechetycznych.

ZASADY KWALIFIKACJI

Wymagane dokumenty

1. kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK
2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu
3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr  - do wglądu
4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów
6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK
7. opinia proboszcza / opinii nie składają tylko osoby konsekrowane/

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://irk.uksw.edu.pl
oraz złożenie kompletu dokumetów w sekretariacie pok. 48. W wyjątkowych sytuacjach dokumenty można również przesłać drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego do dnia 06.10.2023 roku.

Dokumenty należy złożyć osobiscie w sekretariacie w godzinach 10.00-14.00 od pn-pt. pok.48


WYSOKOŚĆ CZESNEGO

2300 zł za rok  (dot. roku 2023/24)

DODATKOWE INFORMACJE


Istnieje możliwość opłaty jednorazowo lub w 2 ratach. Opłatę słuchacz wnosi na indywidualny numer konta w USOS-web, który student otrzyma
po złożeniu wymaganych dokumentów i po immatrykulacji do systemu.

KIEROWNIK PODYPLOMOWEGO STUDIUM TEOLOGII

dr Aneta Rayzacher- Majewska
Kontakt e-mail: a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl

Obsługa administracyjna

mgr Agnieszka Grobelska
Starszy Specjalista ds. Administracyjnych
ul. Dewajtis 5, pok. 48
01-815 Warszawa
Kontakt tel: 22 561 88 75
Kontakt e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl
 

Przyznawane kwalifikacje:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/