Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Teologia - studia magisterskie (seminarium archidiecezjalne Łódź)

Teologia - studia magisterskie (seminarium archidiecezjalne Łódź) (WT-SLD-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 6-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Posiada kwalifikacje do nauczania religii rzymsko-katolickiej we wszystkich typach szkół oraz przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne na mocy Porozumienia z dnia 6 września 2000 r. (Dz. Urz. MEN Nr 4 poz. 20, §1, pkt.1), a także Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 207 z 22.09.2004 r. poz. 2110 MENiS).

Standardy nauczania

„Standardy kształcenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 116, poz. 1004 z pózn. zm.) oraz przepisy prawa kanonicznego, szczególnie Konstytucji apostolskiej „Sapientia christiana” z dnia 15 kwietnia 1979 r. o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (AAS 1979 r., s. 469-499). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.”