Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Teologia ogólna - studia magisterskie

Teologia ogólna - studia magisterskie (WT-DTE-MGR)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii i nauk społecznych, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Po uzyskaniu uprawnień do nauczania religii absolwent jest zdolny do podjęcia pracy w szkolnictwie w charakterze nauczyciela religii, w parafii zaś jako katecheta.

Standardy nauczania

Standardy kształcenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków
studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 116, poz. 1004 z pózn. zm.) oraz przepisy prawa
kanonicznego, szczególnie Konstytucji apostolskiej „Sapientia Christiana” z dnia 15 kwietnia 1979
r. o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (AAS 1979 r., s. 469-499). Standardy określają
wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione
dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego,
podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.