Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > Nauki teologiczne - Szkoła Doktorska UKSW

Nauki teologiczne - Szkoła Doktorska UKSW (SzD-NT-DR)

Trzeciego stopnia
stacjonarne, 4-letnie
Język: polski

Do rekrutacji mogą przystąpić kandydaci zamierzający prowadzić badania i odbywać kształcenie w dyscyplinie nauki teologiczne

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w języku polskim. Na wniosek doktoranta Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może wydać zgodę na przeprowadzenie postępowania w innym języku (dotyczy cudzoziemców).

Do Szkoły Doktorskiej UKSW może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późń. zm.). 

W przypadku dyscyplin kościelnych – nauk teologicznych i prawa kanonicznego do postępowania rekrutacyjnego może zostać dopuszczona osoba posiadająca dodatkowo stopień licencjata kościelnego w rozumieniu przepisów prawa kościelnego lub osoba, która złoży oświadczenie o zobowiązaniu do uzyskania stopnia licencjata kościelnego w danej dyscyplinie do końca drugiego roku kształcenia.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/