Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Specialized Theological Studies (WT-SSTN-N-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk teologicznych w jednej z następujących specjalności: teologia biblijna, teologia fundamentalna i dogmatyczna, teologia moralna, teologia duchowości, patrologia, teologia pastoralna, katechetyka, teologia religii i ekumeniczna, misjologia, liturgika, teologia środków społecznego przekazu, teologia kultury. Absolwent posiada również pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego. Potrafi posługiwać się nim w analizie, ocenie i integracji wiedzy z zakresu dziedzin humanistyki oraz nauk społecznych. Rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii, zarówno w aspekcie historycznym, jak i społecznym. Odznacza się kompetencjami w zakresie nawiązywania współpracy z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnej. Ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów. Absolwent jest przygotowany do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się dydaktyką religii, teologią, profilaktyką społeczną, świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych, pracą w mediach. Posiada ponadto odpowiednie kompetencje do zajmowania w tych instytucjach stanowisk kierowniczych oraz koordynujących. Absolwent Specjalistycznych Studiów Teologicznych posiada kwalifikacje (dyplom licencjata kanonicznego w zakresie wybranej specjalności), uprawniający do kontynuowania nauki w Szkole Doktorskiej lub ubieganie się o nadanie stopnia doktora nauk teologicznych, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań.

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Specjalistyczne Studia Teologiczne studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 192/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 192/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/