Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Specialized Theological Studies (WT-SSTA-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Celem kształcenia na kierunku specjalistyczne studia teologiczne jest zdobycie wiedzy z zakresu teologii, w ramach jednej z dwunastu specjalności: teologii biblijnej, teologii dogmatycznej i fundamentalnej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii kultury, teologii religii i ekumenicznej, teologii pastoralnej, katechetyki, liturgiki, misjologii, patrologii oraz teologii środków społecznego przekazu.

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w instytucjach kościelnych i świeckich, których działalność dotyczy szeroko rozumianego życia społecznego, kultury i wychowania, szczególnie inspirowanych wiarą chrześcijańską. Uzyskane kwalifikacje uprawniają do zajmowania stanowisk kierowniczych we wskazanym zakresie i pełnienia roli eksperta w ramach ukończonej specjalności. Kwalifikacje pozwalają na podjęcie nauczania teologii oraz formacji w seminariach duchownych. Absolwent jest przygotowany również do dalszego rozwoju naukowego w ramach szkoły doktorskiej bądź na trzecim cyklu studiów teologicznych Ad lauream.

Program Specjalistycznych Studiów Teologicznych jest pomyślany w formie modułowej, umożliwiającej poza przedmiotami ogólnymi zgłębianie tematów z zakresu bezpośrednich naukowych zainteresowań. Dostępne moduły: 1) biblistyka z patrologią, 2) teologia systematyczna, 3) teologia praktyczna.

Koszt studiów: 10600 zł (płatne w dwóch równych ratach do 10.10.2023 i 15.02.2024).

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk teologicznych w jednej z następujących specjalności: teologia biblijna, teologia fundamentalna i dogmatyczna, teologia moralna, teologia duchowości, patrologia, teologia pastoralna, katechetyka, teologia religii i ekumeniczna, misjologia, liturgika, teologia środków społecznego przekazu, teologia kultury. Absolwent posiada również pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego. Potrafi posługiwać się nim w analizie, ocenie i integracji wiedzy z zakresu dziedzin humanistyki oraz nauk społecznych. Rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii, zarówno w aspekcie historycznym, jak i społecznym. Odznacza się kompetencjami w zakresie nawiązywania współpracy z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnej. Ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów. Absolwent jest przygotowany do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się dydaktyką religii, teologią, profilaktyką społeczną, świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych, pracą w mediach. Posiada ponadto odpowiednie kompetencje do zajmowania w tych instytucjach stanowisk kierowniczych oraz koordynujących. Absolwent Specjalistycznych Studiów Teologicznych posiada kwalifikacje (dyplom licencjata kanonicznego w zakresie wybranej specjalności), uprawniający do kontynuowania nauki w Szkole Doktorskiej lub ubieganie się o nadanie stopnia doktora nauk teologicznych, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/