Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Religioznawstwo > Religioznawstwo - studia I stopnia stacjonarne

Religioznawstwo - studia I stopnia stacjonarne (WT-RE-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent religioznawstwa posiada ogólną wiedzę na temat światowych systemów religijnych. Jest zapoznany z elementami wiedzy o religiach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Absolwent umie wyszukiwać, przyswajać i dysponować specjalistyczną wiedzą teoretyczną dotyczącą religii, w szczególności zna metodologiczne zaplecze analizy różnych aspektów religii dokonywanej na gruncie różnych dziedzin nauki oraz teologii. Zna historię i podstawowe treści wiodących orientacji religijnych. Posiada podstawy do samodzielnych poszukiwań oraz identyfikowania problemów i wyzwań współczesności, związanych z religiami. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu religioznawstwa. Absolwent jest przygotowany do pracy w rozmaitych instytucjach oraz ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych, a także powiązaniem religii z życiem społecznym, gospodarczym i politycznym. Odbył studenckie praktyki specjalistyczne, w instytucjach zajmujących się wieloreligijnością i wielokulturowością, zapoznając się z funkcjonowaniem instytucji, a także problemami osób o odmiennych poglądach religijnych i kulturowych. Oprócz przygotowania do podejmowania pracy w różnych instytucjach absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych. Absolwent ma świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku religioznawstwo (studia I stopnia) zatwierdzone uchwałą nr 112/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r . Program studiów określono Uchwałą nr 409-2011/2012 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 4 czerwca 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lek_now - Lektorat języków nowożytnych
pl - Pracownia licencjacka
szk - Szkolenie
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Religioznawstwo I rokECTSwykćwlek_nowplszkwfzal
Aktualność dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiegozoc
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
Starożytne religie w świecie rzymskime
Podstawy islamu230kol
Logika21515kol
Socjologia religii2kol
Technologia informacyjna230kol
Teoria poznania330e
Ekumenizmkol
Historia filozofii nowożytnej i współczesneje
Historia filozofii starożytnej i średniowieczneje
Logikakol
Teoria poznaniae
Podstawy islamukol
Antropologia religii2kol
Historia i metodologia badań religioznawczychkol
Geografia religii3e
Historia i metodologia badań religioznawczyche
Historia religiikol
Katolicyzm3kol
Podstawy buddyzmu3e
Podstawy judaizmu330e
Prawosławie330kol
Protestantyzm230kol
Starożytne religie w świecie rzymskim2kol
Teologia religii330e
Wprowadzenie do języka łacińskiego i kultury antycznejzal
Wprowadzenie do języka łacińskiego i kultury antycznejzal
Wszystkie przedmioty językowe360
Razem:381954560
Religioznawstwo III rokECTSwykćwlek_nowplszkwfzal
Religie Dalekiego Wschoduzal
Islam współczesnykol
Życia małżeńskie i rodzinne w islamie i wybranych religiach Wschodue
Jezus w oczach żydów i muzułmanówkol
Kultura Islamu2kol
Przygotowanie pracy licencjackiej10*zal
Dawne religie Słowian430kol
Nowe ruchy religijne230kol
Ikonografia biblijnakol
Tradycyjne religie plemienne430kol
Stary Testament – księgi prorockiee
Filozofia religii230kol
Sufizmkol
50 lat Dekretu o ekumenizmie "Unitatis Redintegratio"zal
Bogowie hinduscykol
Fenomenologia religii230kol
Stary Testament - księgi historyczne330e
Język łaciński i kultura antycznae
Teologia a religiae
Konfucjanizm, taoizm, szintoizm3e
Geografia, topografia i historia krajów biblijnych (Mezopotamia)2kol
Stary Testament - Psalmy i Księgi Mądrościowe330e
Irreligia jako fenomen współczesnościkol
Ekumenizm a pluralizm religijnykol
Podstawy hinduizmu230kol
Biblijny Izrael230kol
Sztetl - getto - Warsze. Żydowska kultura i historia Warszawy oraz Mazowszazoc
Geografia, topografia i historia krajów biblijnych (Syro-Palestyna)2kol
Brzydota i kicz w kulturzekol
Geografia, archeologia i historia biblijnakol
Pielgrzymowanie w starożytnoście
Dialog międzyreligijnye
Historia i metodologia badań religioznawczychkol
Psychologia religii2kol
Duchowość buddyzmue
Praktyki zawodowezal
Zobaczyć wiarę. Studium obrazu jako komunikacja wiarye
Stary Testament - Pięcioksiąge
Dziennikarstwo sportowezal
język angielski B1: semestr IV230zoc
Egzegeza Księgi Jozuegoe
język angielski B1: semestr III230zoc
Nowe technologie w misji Kościoła2kol
Egzegeza tekstów Dekalogue
język hiszpański B2: egzamin1e
Podstawy socjologiizal
Judaizm diasporykol
rajdzal
Piłka siatkowa030zal
Pielgrzymowanie do Ziemi Świętejzal
język angielski B2: egzamin1*e
Kształtowanie się kultury europejskiej w średniowieczue
Nowy Testament - Dzieje Apostolskie i pisma Pawłowe445e
Nabatejczycy - dzieje, kultura, zabytkikol
Egzegeza Mk 11 - 12e
Korekta i redakcja tekstówkol
Razem:573153060