Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Praca Socjalna > Praca socjalna - studia I stopnia niestacjonarne

Praca socjalna - studia I stopnia niestacjonarne (WS-SOZ-PS-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent, zgodnie z zapisem Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (art. 116.1) ma prawo wykonywania pracy w zawodzie pracownik socjalny. Może podejmować zatrudnienie m.in. w instytucjach realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, szpitalach, placówkach opiekuńczo –wychowawczych, zakładach karnych w obszarze wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej (art.120), organach administracji rządowej i pozarządowej (art. 25). Posiada interdyscyplinarną wiedzę m.in. z zakresu socjologii, pedagogiki, psychologii, prawa. Potrafi realizować zadania pracownika socjalnego, adekwatnie do sytuacji z wykorzystaniem tradycyjnych i innowacyjnych narzędzi. Posiada kompetencje społeczne konieczne do wspierania osób w procesie ich radzenia sobie z trudnościami.

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości i pozytywny wynik postępowania kwalifikacji na studia

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku praca socjalna studia I stopnia zatwierdzone uchwałą nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22.03.2012 . Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 159/2013 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 6.05.2013 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
szk - Szkolenie
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Praca socjalna I rokECTSwykćwszkzal
Język angielski dla I roku2 lub 1e
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
Bezpieczeństwo i higiena pracy2zoc
Wprowadzenie do pracy socjalnej3e
Pierwsza pomoc przedmedyczna3zoc
Charytatywna funkcja Kościoła3zoc
Polityka społeczna ćw.3,5 lub 3zoc
Polityka społeczna2e
Psychologia ogólna2,5 lub 2e
Problemy społeczne współczesnej Europy2e
Wstęp do socjologii4e
Podstawy ekonomii2 lub 3e
Wstęp do filozofii2 lub 1zoc
Wstęp do socjologii ćw.2 lub 3zal
Praca socjalna w wybranych krajach2zoc
Historia pracy socjalnej3zoc
Wprowadzenie do pedagogiki2 lub 3e
Filozofia społeczna3zoc
Obszary wykluczenia społecznego3zoc
Psychologia rozwoju człowieka3zoc
Katolicka nauka społeczna2zoc
Technologie informatyczne2zoc
Praktyki zawodowe wizytujące5 lub 3zal
Wybrane problemy zróżnicowania i nierówności społecznych1e
Razem:38
Praca socjalna II rokECTSwykćwszkzal
Język angielski dla II roku1 lub 3 lub 1,5e
Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka2,5 lub 2zoc
Metodologia badań społecznych - ćwiczenia3 lub 2zoc
Podstawy psychologii klinicznej2,5 lub 2e
Poradnictwo ćw.3,5 lub 2zoc
Interwencja kryzysowa4 lub 3zoc
Metodyka pracy socjalnej2 lub 4e
Asystent rodziny - wybrane zagadnienia2,5 lub 3zoc
Metodologia badań społecznych3 lub 2e
Poradnictwo2e
Wybrane zagadnienia z prawa i elementy procedury administracyjnej2 lub 3zoc
Praktyki zawodowe wizytujące3 lub 5zal
Prawo rodzinne i opiekuńcze2zoc
Laboratorium seminaryjne - dr hab. Joanna Truszkowska2zoc
Pedagogika społeczna - ćwiczenia2zoc
Ochrona własności intelektualnej2e
Rozwój i zagrożenia współczesnej rodziny2zoc
Pedagogika społeczna3 lub 2e
Teorie pracy socjalnej2e
Wybrane zagadnienia ekonomii społecznej2zoc
Teorie pracy socjalnej - konwersatorium2zoc
Polityki rodzinne w krajach UE3zoc
Komunikacja w grupie3e
Współczesna architektura małżeństwa i rodziny3e
Postmodernizm w naukach społecznych3e
Przestrzeń publiczna miasta3e
Razem:33