Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika specjalna > Pedagogika specjalna - studia jednolote magisterskie niestacjonarne

Pedagogika specjalna - studia jednolote magisterskie niestacjonarne (WNP-PSZ-N-MGR)

jednolite studia magisterskie
niestacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna na UKSW jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego – nauczyciela, wychowawcy, rehabilitanta, terapeuty, pracującego z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Program studiów na kierunku pedagogika specjalna na UKSW obejmuje przedmioty z wielu dziedzin m.in. biomedycyny, pedagogiki, psychologii czy nauk społecznych. Studia pozwalają na zyskanie umiejętności, związanych ze wsparciem osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Studia kształcą pedagogów specjalnych, którzy są przygotowani do pracy z różnymi grupami odbiorców. 

 Moduły:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną,
 • pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową,
 • tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym (planowana do uruchomienia w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024). 

Absolwent kierunku studiów pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną nabędzie interdyscyplinarną wiedzę oraz fundamentalne umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pełnienia ról o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym i aktywizującym artystycznie w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu.

Absolwent nabędzie:

 • wiedzę pozwalającą na rozumienie procesów: integralnego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w poszczególnych okresach życia; edukacji, rewalidacji, rehabilitacji, terapii, wychowania, opieki i aktywności artystycznej w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, artystycznym, biomedycznym oraz społecznym.
 • umiejętności integrowania wiedzy z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną ze złożonymi problemami edukacyjno-wychowawczymi, rewalidacyjnymi, rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi w pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną; diagnozowania złożonych sytuacji edukacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz twórczego organizowania zajęć indywidualnych i grupowych z dostosowaniem treści i metod do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • kompetencje społeczne w zakresie wrażliwości, odpowiedzialności i świadomości etycznej w obszarze edukacji, rewalidacji, terapii, rehabilitacji i aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktywność artystyczna w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną promuje wiedzę, umiejętności i kompetencje Absolwenta, które pozwolą mu kreować i aplikować szeroki wachlarz twórczych – plastycznych, ceramicznych, muzycznych, tanecznych, teatralno-dramowych oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, profilaktycznych, kompensacyjnych i włączających. Ponadto będzie wyposażony w kompetencje projektowania i realizowania kreatywnej roli nie tylko w obszarze edukacyjnym, ale również w środowisku lokalnym, co przyczyni się do zrozumienia istoty społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i terapii.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku studiów pedagogika specjalnaw zakresieEdukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną będzie posiadał przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pełnienia roli zawodowej na stanowisku:

        nauczyciela i wychowawcy – pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

       w miejscach takich jak:

 • przedszkola specjalne
 • szkoły specjalne na wszystkich szczeblach edukacyjnych
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawczenauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • prowadzącego zajęcia z zakresu rewalidacji w placówkach specjalnych i integracyjnych

  nauczyciela wspomagającego

  w takich placówkach jak:

  • przedszkola integracyjne
  • szkoły integracyjne na wszystkich szczeblach edukacji
  • przedszkola z oddziałami integracyjnymi
  • szkoły oddziałami integracyjnymi na wszystkich szczeblach edukacyjnych

  nauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

  • w przedszkolach i szkołach pracujących według koncepcji edukacji włączającejterapeuty zajęciowego
  • w warsztatach terapii zajęciowej
  • środowiskowych domach samopomocy
  • domach pomocy społecznej

   Przygotowanie zawodowe w zakresie tego modułu kształcenia uprawni również Absolwenta do organizowania i realizacji różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej i terapeutycznej dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz rodzinie w:

   • placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistyczne poradnie, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie psychoterapeutyczne)
   • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (bursy i internaty)
   • placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży (świetlice środowiskowe i terapeutyczne, kluby, ogniska wychowawcze)
   • stowarzyszeniach
   • fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach itp. realizujących programy edukacyjne na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

   Zatrudnienie w tego typu placówkach obliguje do aktywności na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, rodzin, środowisk i grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia specjalistycznego: profilaktycznego, edukacyjnego, wychowawczego oraz rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego i terapeutycznego.

Absolwent kierunku pedagogika specjalna w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej z edukacją włączającą i międzykulturową posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki resocjalizacyjnej, obejmującą terminologię, teorię, metodykę wykonywania typowych zadań oraz normy, procedury i dobre praktyki stosowane w różnych obszarach pedagogiki resocjalizacyjnej.

Ma również pogłębioną wiedzę w zakresie kulturowych więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach ważnych z punktu widzenia edukacji międzykulturowej.

Potrafi:

integrować i wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, edukacji włączającej i międzykulturowej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Absolwent dysponuje specjalistyczną wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnozowania problemów występujących w środowisku szkolnym, wielokulturowym, naturalnym, w placówkach półotwartych i izolacyjnych

samodzielnie projektować i prowadzić badania naukowe oraz konstruować programy działań profilaktycznych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych w obszarze wychowania resocjalizującego, edukacji włączającej i międzykulturowej oraz projektowania i przeprowadzania zajęć w każdym z powyższych obszarów.

   • Kształcenie w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej gwarantuje nabywanie umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą oraz wyposaża Absolwentów w kompetencje społeczne niezbędne do rozumienia, diagnozowania potrzeb i trudności osób o zróżnicowanym rozwoju i nieprzystosowanych społecznie oraz dobierania odpowiednich strategii pomocy i tworzenia systemów wspierania (w tym szczególnie w obszarze edukacji włączającej, międzykulturowej i specjalnej).
   • Wiedza z zakresu podstaw prawnych i organizacyjnych oświaty, organizacji edukacji włączającej i międzykulturowej czy diagnostyki oraz metodyki w pedagogice resocjalizacyjnej i edukacji stwarza możliwość rozwijania wielostronnych zainteresowań zawodowych (nabywania wiedzy i umiejętności) w kierunku organizacji procesu kształcenia, diagnostyki, prognozy i pomiaru efektywności oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                               Absolwent poprowadzi różnorodne formy pracy indywidualnej i grupowej o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, resocjalizacyjnym rozwijające kompetencje społeczne podopiecznych.
   • Ponadto:
   • posiada niezbędne w pracy zawodowej kompetencje: etyczne, komunikacyjne, kreatywne i organizacyjne oraz pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji.
   • posiada umiejętności rozwiązywania wielu problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych i oświatowo-kulturalnych osób i dylematów grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.
   • stosuje środki psychologiczno-pedagogiczne, socjalne i opiekuńcze ograniczające te trudności, z ukierunkowaniem na samodzielne rozwiązywanie problemów przez podopiecznego.
   • posiada kompetencje do międzykulturowego komunikowania się dzięki refleksji nad istotą i znaczeniem kultury dla budowania tożsamości jednostki. Jest wrażliwy na odmienność kulturową i świadomy znaczenia i wpływu kultury na kształtowanie tożsamości kulturowej danej zbiorowości
   • potrafi nawiązywać, organizować i rozwijać współpracę ze środowiskiem rodzinnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalistami, ekspertami, praktykami.

Absolwenci otrzymają zawodowy tytuł magistra pedagogiki specjalnej, w zakresie specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową, z możliwością kontynuacji nauki w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych.

Studia nadają kwalifikacje nauczycielskie.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej z edukacją włączającą i międzykulturową jest przygotowany do pracy jako: pedagog specjalny– współorganizujący edukację i resocjalizację uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w placówce integracyjnej i ogólnodostępnej – pracującej według modelu edukacji włączającej (na wszystkich etapach edukacyjnych) jako:

organizator edukacji włączającej i międzykulturowej w placówce ogólnodostępnej

nauczyciel wspomagający lub specjalista

– posiadający kwalifikacje odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów z orzeczeniem o potrzebie specjalnego, ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym (w zakresie studiowanej specjalności: pedagogika resocjalizacyjna):

 • udział w przygotowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć określonych w programie i pracy wychowawczej (wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych)
 • udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form, metod i środków dydaktycznych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • prowadzenie zajęć resocjalizacyjnych z uczniem niedostosowanym społecznie i socjoterapeutycznych z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

organizator edukacji i resocjalizacji uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w placówce specjalnej – (w zakresie specjalności pedagogika resocjalizacyjna) 

Uprawnienia Pedagoga specjalnego uzyskiwane w zakresie studiowanej specjalności na kierunku Pedagogika specjalna dają Studentom dodatkowe kwalifikacje tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi oraz wspierania edukacji i resocjalizacji osób zróżnicowanych rozwojowo i z trudnościami adaptacji społecznej w:

 • ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
 • domach dziecka
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
 • klubach i świetlicach środowiskowych,
 • organizacjach pozarządowych i samorządowych realizujących zadania edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne.

Uzyskuje również kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

 • wychowawcy w zakładach karnych
 • wychowawcy w zakładach poprawczych
 • wychowawcy w placówkach resocjalizacyjnych i wychowawczych
 • wychowawcy w ośrodkach pomocy społecznej
 • kuratora sądowego
 • wychowawcy świetlicy szkolnej
 • wychowawcy bursy i internatu
 • pedagoga szkolnego

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w placówkach i stowarzyszeniach katolickich, pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie zatwierdzone Uchwałą Nr 60/2020 Senatu UKSW z dnia 31 maja 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr Uchwałą Nr 60/2020 Senatu UKSW z dnia 31 maja 2020 roku.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/