Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika specjalna > Pedagogika specjalna - studia I stopnia stacjonarne

Pedagogika specjalna - studia I stopnia stacjonarne (WNP-PS-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna zatwierdzone Uchwałą nr 155/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. Program studiów określono Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie nr 78/2016/2017 z dnia 31 maja 2017 roku.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
pr - Praktyka
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzaminacyjny
zoc - Zaliczenie na ocenę
Pedagogika specjalna III rok Specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i TyflopedagogikaECTSwykćwkonprsemwarzal
Psychologia rozwojowa i osobowości430e
Psychologia rozwojowa i osobowości330zoc
Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki215zoc
Psychologia kliniczna330e
Metodyka kształcenia zintegrowanego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim230zoc
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej230zoc
Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi230zoc
Techniki brajlowskie (II)230zoc
Metodyka kształcenia zintegrowanego dzieci z dysfunkcją wzroku (II)230zoc
Metodyka nauczania orientacji przestrzennej osób z dysfunkcją wzroku230zoc
Metodyka pracy indywidualnej z dziećmi z dysfunkcją wzroku330zoc
Metodyka kształcenia zintegrowanego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym330zoc
Technologie wspomagające i adaptacja materiałów dydaktycznych w edukacji osób niewidomych i słabowidzących215zoc
Potrzeby rehabilitacyjne osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością115e
Gerontologia społeczna115zoc
Podstawy prawne w pedagogice specjalnej115e
Praktyka dyplomowa460zoc
Seminaria lic. dla III roku PS i PE 18/191260
Warsztaty pedagogiczne - pedagogika - 3 rok I stopnia - studia stacjonarne860
Razem:5975195135606060
Pedagogika specjalna III rok specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaECTSwykćwkonprsemwarzal
Psychologia rozwojowa i osobowości430e
Psychologia rozwojowa i osobowości330zoc
Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki215zoc
Psychologia kliniczna330e
Metodyka pracy resocjalizacyjnej430e
Metodyka pracy resocjalizacyjnej330zoc
Pedagogika penitencjarna330zoc
Wybrane zagadnienia z prawa karnego330zoc
Gerontologia społeczna115zoc
Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień330zoc
Pedagogika opiekuńcza330e
Projekty opiekuńczo-wychowawcze315zoc
Prawo rodzinne i opiekuńcze430zoc
Subkultury młodzieżowe315e
Praktyka dyplomowa450zoc
Seminaria lic. dla III roku PS i PE 18/191260
Warsztaty pedagogiczne - pedagogika - 3 rok I stopnia - studia stacjonarne860
Razem:6610590165506060