Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Formacja Biblijna (WT-P-FW-FB)

Podyplomowe
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

REKRUTACJA NA ROK  2024/2025 nie będzie prowadzona !
Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2023 roku
Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 07 czerwca 2024 roku
Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 01.07.2024 roku

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAPISY
od 2024-06-07 08:00:00 do 2024-09-30 23:59:00

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski

 OPIS STUDIÓW

 Celem Podyplomowych Studiów Formacji Biblijnej jest przygotowanie kompetentnej kadry do animacji duszpasterstwa biblijnego. To zamierzenie będzie realizowane poprzez: - przekaz podstawowych wiadomości o Biblii, środowisku jej powstania, kulturach, które na nią wpłynęły oraz o wpływie kulturowym samej Biblii; - propagowanie duchowej lektury Biblii, Lectio Divina; - przygotowanie do głębszego przeżywania Liturgii Słowa; - propagowanie katechezy biblijnej. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla: - liderów parafialnych grup biblijnych, którzy mieliby się zająć w parafiach jakąś formą przekazu biblijnego; - animatorów ruchów kościelnych, chcących z większą łatwością wykorzystywać w swej posłudze Pismo Święte; - moderatorów grup parafialnych i modlitewnych; - lektorów i innych ministrów Słowa Bożego; - odpowiedzialnych za formację i animację życia wspólnego w domach zakonnych; - księży, którzy chcą organizować w swoich parafiach konferencje biblijne, kręgi biblijne i inne formy duszpasterstwa biblijnego; - nauczycieli oraz katechetów chcący pogłębić swoją wiedzę biblijną. Przewidywany program zajęć obejmuje następujące zagadnienia: Rok pierwszy: Teologia Pisma Świętego i historia kanonu; Geografia biblijna; Historia biblijnego Izraela; Pięcioksiąg (Ksiegi Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt); Historyczne księgi ST; Prorocy i ich nauczanie; Kultura Bliskiego Wschodu; Historia czasów Jezusa i pierwotnego Kościoła; Biblia w katechezie; Biblia w liturgi. Rok drugi: psalmy i księgi mądrościowe, ewangelie synoptyczne (Mt, MK ,Łk); Kultura hellenistyczna i rzymska, Pisma Pawłowe, Pisma Janowe, Listy katolickie i Dzieje Apostolskie; Lectio Divina, Historia egzegezy, metody pracy duszpasterskiej z Biblią, Biblia w kulturze.

ZASADY KWALIFIKACJI
Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK
2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu
3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych   - do wglądu
4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów
6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://irk.uksw.edu.pl
oraz złożenie kompletu dokumentów osobiście w sekretariacie (pok. 48). W wyjątkowych sytuacjach komplet dokumentów można przesłać drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego do dnia 04.10.2024 roku.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW w SEKRETARIACIE :

Od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00


WYSOKOŚC CZESNEGO

1600 zł za rok

DODATKOWE INFORMACJE

Istnieje możliwość opłaty jednorazowo lub w 2 ratach. Opłatę słuchacz wnosi na indywidualny numer konta w USOS-web, który student otrzyma
po złożeniu wymaganych dokumentów i po immatrykulacji do systemu.

KIEROWNIK PODYPLOMOWEGO STUDIUM TEOLOGII
Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Linke

Kontakt e-mail: w.linke@uksw.edu.pl


Obsługa administracyjna

mgr Agnieszka Grobelska
Starszy Specjalista ds. Administracyjnych
ul. Dewajtis 5, pok. 48
01-815 Warszawa
Kontakt tel: 22 561 88 75
Kontakt e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl
 

Przyznawane kwalifikacje:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/