Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia podyplomowe > Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą (WNP-P-PSZO)

Podyplomowe
niestacjonarne, 1 rok
Język: polski

Rekrutacja 2024/2025

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2024 r.

Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 1 czerwca 2024 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 3 czerwca 2024 r.

Komplet dokumentów należy składać w pokoju 1506, budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3 Warszawa w dniach i godzinach:

poniedziałek - 12:30-14:30

wtorek - 9:00 - 12:00 ; 12:30-14:30

czwartek - 9:00 - 12:00 ; 12:30-14:30

piątek - 9:00-12:00

Czas trwania studiów: dwa semestry

Miejsce: Campus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Opłata za jeden semestr: 

Studia są płatne.
W roku akademickim 2024/2025 czesne wynosi: 2000 zł za jeden semestr.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

a) opłata jednorazowa z góry za cały rok

b) w dwóch ratach semestralnych

Czas trwania studiów: 2 semestry

Forma studiów: Hybrydowa.

Piątek – forma zajęć: online. Zajęcia od godziny 16:00 na aplikacji MS Teams

Sobota – forma zajęć: stacjonarna. Zajęcia odbywają się na kampusie UKSW przy
ul. Wóycickiego 1/3

Limit miejsc: 60 osób.

Minimalna liczba słuchaczy: 30 osób

Ostatni dzień rejestracji w systemie - do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 12 września 2024 r.

Ostatni dzień składania dokumentów - do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 13 września 2024 r.

CEL STUDIÓW

Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy  edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego.

KWALIFIKACJE

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej

(zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce)

ADRESACI

Studia skierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych w tym:

- nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej

- pracowników nadzoru pedagogicznego,

- pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli,

- animatorów działań i organizacji oświatowych,

- osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania oświatą.

Studia są adresowane także do osób zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy odbywają się w piątki i w soboty, średnio dwa razy w miesiącu). Słuchacz realizuje 250 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów oraz 30 godzin praktyk zawodowych w trakcie 2-semestralnego toku studiowania.

Warunkiem ukończenia podyplomowych studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich egzaminów oraz przedmiotów objętych programem studiów i odbycie praktyki dyplomowej.

Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu rocznego toku studiów oraz egzaminu końcowego (bez pisania pracy dyplomowej).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

Podstawy organizacji i zarządzania

Prawo oświatowe. Prawo pracy. Karta Nauczyciela

Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej

Planowanie i organizacja pracy w placówkach oświatowej

Placówka oświatowa w środowisku lokalnym

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie

Zarządzanie finansami w oświacie

Kierowanie i administrowanie placówką oświatową

Technologie informacyjne w zarządzaniu oświatą

Marketing i promocja szkoły

Etyka zawodu dyrektora

Komunikacja interpersonalna

Zamówienia publiczne w oświacie

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w szkole

Rola organu prowadzącego w polskim systemie oświaty

Zasady tworzenia koncepcji rozwoju i funkcjonowania szkoły

Praktyka kierownicza

KADRA PEDAGOGICZNA

Pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW,

Pracownicy Kuratorium Oświaty i MEN,

Dyrektorzy szkół (posiadający wieloletnią praktykę na stanowisku kierowniczym)

Dyrektorzy Wydziałów Oświaty i Wychowania.

TERMINY ZJAZDÓW

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty, średnio dwa razy w miesiącu.
W piątki zajęcia odbywają się od godziny 16.00.

Forma studiów: Hybrydowa.

Piątek – forma zajęć: online. Zajęcia od godziny 16:00 na aplikacji MS Teams

Sobota – forma zajęć: stacjonarna. Zajęcia odbywają się na kampusie UKSW przy
ul. Wóycickiego 1/3

OPŁATY

Studia są płatne.
W roku akademickim 2024/2025 czesne wynosi: 2000 zł za jeden semestr.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

a) opłata jednorazowa z góry za cały rok

b) w dwóch ratach semestralnych

PROCEDURY REKRUTACJI

Na studia przyjmowani są kandydaci z wykształceniem wyższym (lic., inż., mgr,)

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu w IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów https://oferta.uksw.edu.pl)

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji - 1 czerwca 2024 r.

Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów –  3 czerwca 2024 r.

Ostatni dzień rejestracji w systemie - do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 12 września 2024 r.

Ostatni dzień składania dokumentów - do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 13 września 2024 r.

PROCEDURA REKRUTACJI:

 1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
  https://oferta.uksw.edu.pl
 2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego
 3. Złożenie dokumentów
  1. kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  3. jedno zdjęcie (format taki jak do dowodu osobistego)
  4. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)

Komplet dokumentów należy składać

w pokoju 1506, budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3 Warszawa

w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30

Dodatkowe informacje:

Komplet dokumentów należy składaćw pokoju 1506, budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawaod 03.06.2024 r.w dniach i godzinach:

poniedziałek - 12:30-14:30

wtorek - 9:00 - 12:00 ; 12:30-14:30

czwartek - 9:00 - 12:00 ; 12:30-14:30

piątek - 9:00-12:00

Pierwszy krok to rejestracja w systemie, drugi, to złożenie dokumentów. Każdy z Państwa, który zarejestruje się w systemie zaproszony jest do złożenia dokumentów. Sama internetowa rejestracja nie gwarantuje miejsca na studiach.

KONTAKT:

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Jednostka organizacyjna uczelni:

Wydział Nauk Pedagogicznych

Adres organizatora studiów podyplomowych:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

01-938 Warszawa

Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Kulawska

Obsługa administracyjna:

mgr Irmina Pasternacka

tel.: 022 569- 96-72 (pokój 1506)

kontakt e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/