Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - studia II stopnia niestacjonarne

Ochrona środowiska - studia II stopnia niestacjonarne (WF-ZOB-N-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Studia na kierunku ochrona środowiska przygotowują specjalistów do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska - w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia związanych z tą problematyką badań naukowych. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ogólną wiedzę przyrodniczą z obszaru biochemii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej oraz rolniczej, wreszcie problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Absolwent posiada przygotowanie do podjęcia pracy w administracji, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiska, a także szkolnictwie - po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami. Ponadto absolwent otrzymał gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, filozofii i przedmiotów zawodowych niezbędnych dla magistra ochrony środowiska. Ponadto zdobył wiedzę specjalistyczną z zakresu prawa i zarządzania środowiskiem, edukacji środowiskowej (szkolnej i pozaszkolnej), bioetyki i ekologii człowieka.

Warunki przyjęcia

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA II stopnia studiów niestacjonarnych zatwierdzone uchwałą nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26.04.2012. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 9/6/2012 Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z dnia 2012-06-28

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
sem - Seminarium
szk - Szkolenie
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
m - Protokół mieszany
zal - Zaliczenie
Ochrona środowiska II stopień I rokECTSwykćwkonsemszkzal
Seminarium magisterskie520zal
Klasyczna teoria cnót w tomizmie XX wieku3kol
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
Zagadnienie zależności w biocenozach. Wybrane biomy 11 lub 210kol
Aspekty społeczno-edukacyjne zrównoważonego rozwoju3 lub 4kol
Konwersatorium: Technologie stosowane w ochronie środowiska- wybrane zagadnienia standaryzacji i normalizacji3kol
Parki Narodowe i inne obszary chronione w Polsce i na świecie 23kol
Zagadnienie zależności w biocenozach. Wybrane biomy 22kol
Ekofilozofia2e
Parki Narodowe i inne obszary chronione w Polsce i na świecie 13kol
Konwersatorium: Planowanie przestrzenne320kol
Bezpieczeństwo ekologiczne 22kol
Nowoczesne techniki w analizie chemicznej. Ujęcie interdyscyplinarne 23kol
Planowanie przestrzenne 23e
Nowoczesne techniki w analizie chemicznej. Ujęcie interdyscyplinarne 12kol
Planowanie przestrzenne1 lub 3zal
Podstawy zrównoważonego rozwoju3kol
Działalność samorządu lokalnego w środowiskowej edukacji ekologicznej3 lub 2kol
Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środwiska 23kol
Bezpieczeństwo ekologiczne 12 lub 3kol
Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska 12 lub 310kol
Podstawy edukacji środowiskowej4m
Zagadnienia standaryzacji i normalizacji4m
Lasy a ochrona środowiska 24kol
Biotechnologie w ochronie środowiska 13kol
Polityka ochrony środowiska 13kol
Prawo ochrony przyrody. Teoria i praktyka.4m
Biotechnologie w ochronie środowiska 25kol
Polityka ochrony środowiska 24kol
Konwersatorium 12kol
Statystyka i modelowanie w ochronie środowiska 12kol
Ekotoksykologia4m
Turystyka ekologiczna6m
Konwersatorium 23 lub 2kol
Statystyka i modelowanie w ochronie środowiska 23kol
Lasy a ochrona środowiska 13 lub 2zal
Razem:884020