Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - studia I stopnia niestacjonarne

Ochrona środowiska - studia I stopnia niestacjonarne (WF-ZOB-N-1)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia na kierunku ochrona środowiska przygotowują specjalistów do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska - w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia związanych z ta problematyką badań naukowych. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ogólną wiedzę przyrodniczą z obszaru biochemii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą, a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej oraz rolniczej, wreszcie problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Absolwent posiada przygotowanie do podjęcia pracy w administracji, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiska, a także szkolnictwie - po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami. Ponadto absolwent otrzymał gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, filozofii i przedmiotów zawodowych niezbędnych dla magistra ochrony środowiska. Ponadto zdobył wiedzę specjalistyczną z zakresu prawa i zarządzania środowiskiem, edukacji środowiskowej (szkolnej i pozaszkolnej), bioetyki i ekologii człowieka. Absolwent powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Powinien znać podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA I stopnia studiów niestacjonarnych zatwierdzone uchwałą nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26.04.2012. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 9/6/2012 Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z dnia 2012-06-28.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
szk - Szkolenie
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
m - Protokół mieszany
zal - Zaliczenie
Ochrona środowiska I stopień I rokECTSwykćwkonszkzal
Ochrona przyrody3e
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
Chemia310kol
Gospodarka odpadami210kol
Analiza instrumentalna w chemii środowiska4e
Mikrobiologia3 lub 2zal
Ekologia210e
Biochemia wykład4 lub 3m
Botanika Środowiskowa210kol
Konwersatorium: Technologie w ochronie środowiska3zal
Informatyka1zal
Matematyka ze statystyką3e
Techniki laboratoryjne stosowane w ochronie środowiska2 lub 310zal
Konwersatorium monograficzne: Prawo ochrony środowiska3kol
Biologia z ćwiczeniami 13e
Ekologia behawioralna3e
Sozologia 11zal
Biotechnologie w ochronie środowiska 13kol
Konwersatorium: Inżynieria procesowa320m
Biologia z ćwiczeniami 24 lub 21010e
Konwersatorium: Hydrologia2m
Podstawy chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i fizycznej 24 lub 210e
Fizyka 11zal
Instrumenty ochrony środowiska 13zal
Konwersatorium: Techniki odnowy środowiska3 lub 420m
Konwersatorium monograficzne: Systemy zarządzania środowiskiem. Odpowiedzialność instytucji i przedsiębiorstw za stan i ochronę środowiska3kol
Fizyka 22kol
Sozologia 22e
Biotechnologie w ochronie środowiska 25kol
Podstawy chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i fizycznej 13zal
Instrumenty ochrony środowiska 24e
Zoologia2e
Razem:663090