Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Matematyka > Matematyka - studia II stopnia niestacjonarne

Matematyka - studia II stopnia niestacjonarne (WM-MA-N-Z-2)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Z POWODU NIEWYSTARCZAJĄCEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ, STUDIA NIE ZOSTAŁY URUCHOMIONE.

Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent

 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki,
 • dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych,
 • zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki,
 • ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej,
 • ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki:
  • zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody,
  • rozumie sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań,
  • zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej,
 • zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia,
 • zna podstawy modelowania stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii,
 • zna metody numeryczne stosowane do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych (na przykład równań różniczkowych) stawianych przez dziedziny stosowane (np. technologie przemysłowe, zarządzanie itp.),
 • zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce,
 • zna dobrze co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki danych,
 • zna język angielski na poziomie wystarczającym do studiowania literatury fachowej i uczestniczenia w dyskusjach prowadzonych w tym języku (poziom B2+ lub wyższy),
 • zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie matematyka,
 • ma dodatkową ogólną wiedzę w zakresie wybranych przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z charakterem odbywanych studiów,
 • ma wiedzą adekwatną do obranej specjalności,

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent

 • posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów,
 • posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze,
 • posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych,
 • w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności,
 • swobodnie posługuje się narzędziami analizy, w tym rachunkiem różniczkowym i całkowym (w szczególności całką krzywoliniową i powierzchniową), elementami analizy zespolonej i fourierowskiej,
 • orientuje się w metodach rozwiązywania klasycznych równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, potrafi stosować je w typowych zagadnieniach praktycznych,
 • potrafi stosować pojęcia teorii miary i całki w typowych zagadnieniach teoretycznych i praktycznych,
 • posiada umiejętności rozpoznawania struktur topologicznych w obiektach matematycznych występujących np. w geometrii lub analizie matematycznej; potrafi wykorzystać podstawowe własności topologiczne zbiorów, funkcji i przekształceń,
 • posługuje się językiem oraz metodami analizy funkcjonalnej w zagadnieniach analizy matematycznej i jej zastosowaniach, w szczególności wykorzystuje własności klasycznych przestrzeni Banacha i Hilberta,
 • potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych,
 • zna podstawowe rozkłady probabilistyczne i ich własności; potrafi je stosować w zagadnieniach praktycznych,
 • orientuje się w podstawach statystyki (zagadnienia estymacji i testowanie hipotez) oraz w podstawach statystycznej obróbki danych,
 • umie, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości,
 • w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki,
 • potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych matematyków,
 • potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki,
 • rozpoznaje struktury matematyczne (np. algebraiczne, geometryczne) w naukach przyrodniczych,
 • potrafi stosować procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji,
 • rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych,
 • potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych,
 • umie stosować metody komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów,
 • ma dodatkowe umiejętności w zakresie wybranych przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z charakterem odbywanych studiów,
 • potrafi korzystać z literatury fachowej dla wybranej dziedziny matematyki zarówno w języku polskim jak i w wybranych językach obcych,
 • potrafi w teorii i praktyce stosować metody i techniki przynależne do wybranej specjalności.

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent

 • jest gotów do identyfikacji ograniczeń własnej wiedzy i dalszego samokształcenia,
 • jest gotów formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania,
 • jest gotów do systematycznej pracy zespołowej nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter,
 • jest przygotowany do stosowania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie,
 • jest przygotowany do przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej,
 • potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych,
 • jest gotów wyrażać opinie na temat zagadnień matematycznych, także tematów badawczych,
 • jest gotów sprostać zadaniom społecznym związanym z wybraną specjalnością.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

Efekty uczenia się dla kierunku Matematyka studia II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 81/2020 Senatu UKSW z dnia 28 maja 2020 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 81/2020 Senatu UKSW z dnia 28 maja 2020 roku.

Kwalifikacja:

Dokumentem wymaganym na studia II stopnia jest dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego.

W sytuacji, gdy kandydat zdał egzamin dyplomowy, a w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze dyplomu, ponieważ oczekuje na jego wydanie, dopuszczalne jest złożenie przez kandydata zaświadczenia o ukończeniu studiów.