Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizyka > Fizyka - studia II stopnia stacjonarne

Fizyka - studia II stopnia stacjonarne (WM-FI-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent

 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów fizyki i zna formalizm matematyczny służący do ich opisu,
 • zna najważniejsze prawa z głównych działów fizyki,
 • ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie fizyki,
 • w ramach wybranej dziedziny fizyki jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań,
 • zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami fizyki teoretycznej i doświadczalnej,
 • zna metody opisu praw i procesów stosowane w fizyce teoretycznej i rozumie jej formalizm,
 • zna różne techniki eksperymentalne stosowane w badaniach fazy skondensowanej,
 • rozumie zjawiska fizyczne na gruncie mechaniki kwantowej,
 • zna złożone układy pomiarowe wykorzystujące narzędzia elektroniczne i informatyczne,
 • ma wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • zna język angielski na poziomie średnio zaawansowanym (B2) i zna słownictwo naukowe w stopniu wystarczającym do czytania literatury fachowej,
 • zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie fizyka,
 • zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące własności intelektualnej i przestrzegania prawa autorskiego,
 • ma dodatkową ogólną wiedzę w zakresie wybranych przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z charakterem odbywanych studiów.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent

 • posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów fizycznych - zarówno rutynowych, jak i niestandardowych,
 • korzysta z literatury fachowej dla wybranej dziedziny fizyki zarówno w języku polskim jak i angielskim,
 • posiada umiejętności wyrażania treści fizycznych w mowie i na piśmie, w tekstach fizycznych o różnym charakterze,
 • potrafi posługiwać się formalizmem fizyki teoretycznej do opisu praw i procesów w przyrodzie,
 • potrafi obsługiwać złożone układy pomiarowe i precyzyjnie przeprowadzać pomiar i analizę danych,
 • posiada umiejętność prezentacji oraz interpretacji wyników pomiarów,
 • potrafi opisać zjawiska fizyczne na bazie mechaniki kwantowej i umie wykorzystać jej formalizm do opisu tych zjawisk,
 • potrafi planować złożone eksperymenty fizyczne z uwzględnieniem różnych metod pomiarowych,
 • potrafi stosować metody algebraiczne w rozwiązywaniu problemów z różnych działów fizyki,
 • stosuje metody probabilistyczne i statystyczne w zagadnieniach praktycznych,
 • w wybranej dziedzinie potrafi przedstawić analizę i opis zjawiska fizycznego, w których stosuje w razie potrzeby również wiedzę z innych działów fizyki,
 • potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych fizyków,
 • potrafi konstruować modele fizyczne, wykorzystywane w konkretnych działach fizyki,
 • rozpoznaje struktury matematyczne (np. algebraiczne, geometryczne) w teoriach fizycznych,
 • ma dodatkowe umiejętności w zakresie wybranych przedmiotów niezwiązanych bezpośredni z charakterem odbywanych studiów.

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent

 • zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia,
 • potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania,
 • potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter,
 • rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzega zasad etyki zawodowej,
 • myśli i działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy,
 • potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych,
 • potrafi planować i zarządzać swoim czasem pracy,
 • dba o poziom sprawności fizycznej.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie

Uprawnienia zawodowe:

Podczas studiów II stopnia absolwent uzyskał wszechstronne wykształcenie z zakresu fizyki umożliwiające pracę naukową zarówno w badaniach podstawowych, jak i stosowanych. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle, usługach i edukacji.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku fizyka II stopnia zatwierdzone Uchwałą Nr 67/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Plan studiów i program kształcenia określono w Uchwale 23/17 Rady Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16.05.2017 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lab - Laboratorium
pm - Pracownia magisterska
pr - Praktyka
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

 • Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

  W = s*20

  gdzie: W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s - średnia ocen z toku studiów.

  Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

  Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

 • Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli

  OcenaPunkty kwalifikacyjne
  20
  2,2510
  2,520
  2,7530
  340
  3,2548,75
  3,557,5
  3,7566,25
  475
  4,2581,25
  4,587,5
  4,7593,75
  5100

  Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiedzę z następujących przedmiotów/dziedzin/zagadnień:

  • matematyka (analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa),
  • fizyka klasyczna,
  • metodyka badań fizycznych,
  • termodynamika,
  • optyka,
  • mechanika kwantowa,
  • zjawiska fizyczne (ich opis oraz modelowanie).

  Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjne na Fizykę II stopnia

  1. Struktura pasmowa ciał stałych i jej wpływ na właściwości fizyczne.
  2. Zasady termodynamiki i ich zastosowanie.
  3. Struktura materii i metody doświadczalne jej charakteryzacji.
  4. Podstawowe zasady mechaniki kwantowej.
  5. Stany skupienia materii i podstawowe teorie ich opisu.
  6. Metody obliczeniowe fizyki kwantowej.
  7. Reakcje jądrowe i cząstki elementarne.
  8. Metody pomiarowe stosowane w fizyce klasycznej.