Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Ekologiczny transport przyszłości (WSE-P-ETP)

Podyplomowe
niestacjonarne, 1 rok
Język: polski

     

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

oraz Fundacja KIERUNKOWSKAZ

zapraszają na bezpłatne dwusemestralne studia podyplomowe

pn. „Ekologiczny Transport Przyszłości”

UWAGA

22.10.2021 r.  I zjazd

Szanowni Państwo,

22.10. 2021 zapraszamy na  wykład inauguracyjny,  godz. 18:00. Szczegóły oraz link do zalogowania na wykład
(i zajęcia) zostaną Państwu przesłane w osobnym komunikacie na Państwa adresy mailowe , które wpisaliście podczas rejestracji.

Studia Podyplomowe z zakresu elektromobilnościprzeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) oraz drugiego stopnia (studiów magisterskich). Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby po studiach technicznych lub związanych zawodowo z obszarem branży motoryzacyjnej.

Studia podyplomowe będą finansowane ze środków otrzymanych od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w związku z Działaniem K3/K4 Opracowanie lub uaktualnianie oferty edukacyjnej.

Studia podyplomowe, będą prowadzone w roku akademickim 2021/2022.

Studia podyplomowe będą prowadzone z uwzględnieniem wniosków z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy i wymaganiami nowej ustawy o elektromobilności (eMobility) w branży motoryzacyjnej, a w szczególności z zakresie zarządzania flotą pojazdów elektrycznych, napędzanych ogniwami wodorowymi (OZE), w kontekście potrzeb ekologicznej gospodarki w „Przemyśle 4.0” oraz wymogów stawianym jednostkom administracji publicznej i samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania pojazdów elektrycznych lub napędzanych paliwami alternatywnymi w codziennej działalności.

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje tytuł:Specjalista ds. elektromobilności (eMobility)- w ramach tzw. „kwalifikacji rynkowych”. Uzyskane kwalifikacje cząstkowe z zakresu zarządzania flotą pojazdów, a także wiedza i umiejętności obsługi technicznej oraz eksploatacyjnej pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii (OZE), będą stanowiły uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Studia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym, z wykorzystaniem elementów zdalnego nauczania i elektronicznych zasobów portali edukacyjnych, w ciągu dwóch semestrów w wymiarze 310 godzin (zjazdy odbywają się w systemie weekendowym).

Uczestnicy studiów są zobowiązani do udziału zajęciach o charakterze ćwiczeniowo-warsztatowym oraz przygotowania semestralnych prac zaliczeniowych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie 48 punktów ECTS oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Studia zakończą się egzaminem lub projektem.

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, przy czym preferowane są kierunki techniczne związane z branżą samochodową (mechanika, mechatronika, elektronika, energetyka, informatyka), a także z zakresu zarządzania i logistyki (ewentualnie posiadanie dyplomu uczelni technicznej).

W celu zarejestrowania się na studia należy wejść na stronę Internetowej Rekrutacji Kandydatów – studia podyplomowe:

https://oferta.uksw.edu.pl/

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w dziekanacie prowadzącym studia podyplomowe następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK
  2. jedno zdjęcie (format taki, jak do dowodu osobistego) – uwaga – zdjęcie można wgrać do systemu, wówczas wydrukuje się na podaniu i nie ma konieczności składania zdjęcia w formie tradycyjnej
  3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich).
    Uwaga: konieczne jest udostepnienie oryginału dyplomu do wglądu na I zjeździe

 Szanowni Państwo, w związku z dużym zainteresowaniem studiami przedłużamy rejestrację do 05.11.2021 r. do godz. 12:00, w związku z tym dokumenty również będą przyjmowane do 9.11.2021 r. -  zgodnie z informacją poniżej

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w terminie do: 09 listopada 2021 r. w dziekanacie Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 23, pok. 228. Prosimy o dostarczanie dokumentów w terminach dyżurów, które są określone na stronie: https://wse.uksw.edu.pl/ : (wtorki i czwartki 11:00 - 14:00, środy i piątki 8:30  - 11:30) po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym: 22 569 68 58, 22 569 68 28 lub wysłać na wyżej wymieniony adres z dopiskiem:
„ studia podyplomowe ETP”. (Liczy się data stempla)

 

Termin zgłoszenia na studia podyplomowe

Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych.

Wysokość czesnego

- Brak opłat (uczestnicy studiów podpisują zobowiązanie do uczestniczenia w zajęciach pod rygorem zwrotu poniesionych nakładów przez instytucję finansującą z EOG).

Dodatkowe informacje

Program nauczania opracowany jest zgodnie z:
- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

- Uchwała Nr 72/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „
Ekologiczny Transport Przyszłości”.

Program studiów

UWAGA

22.10.2021 r.  I zjazd

Szanowni Państwo,

22.10.2021 zapraszamy na  wykład inauguracyjny,  godz. 18:00. Szczegóły oraz link do zalogowania na wykład
(i zajęcia) zostaną Państwu przesłane w osobnym komunikacie na Państwa adresy mailowe , które wpisaliście podczas rejestracji.

Przyznawane kwalifikacje:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uksw.edu.pl/