Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia stacjonarne (WT-DKS-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia I i II stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” kształcą profesjonalistów w dziedzinie mass mediów i komunikacji społecznej. Kształcenie dziennikarzy dokonuje się na dwóch poziomach. Poziom pierwszy to szkolenie warsztatu, czyli odpowiedź na pytanie: Jak w sposób profesjonalny przekazywać informacje i opinie? Poziom drugi to poziom merytoryczny. Dotyczy on wiedzy, którą dziennikarz musi posiadać, aby nie stać się obiektem manipulacji.

Dziennikarstwo na UKSW daje absolwentowi także podstawową wiedzę w obszarach ekonomii, politologii, socjologii, kulturoznawstwa, religioznawstwa. Istotnym elementem studiów jest ich etyczne ukierunkowanie. Ten szeroki zakres zainteresowań wraz z dobrym przygotowaniem dziennikarza jako podmiotu odpowiedzialnego w procesie komunikacji to niejako „znak firmowy” naszych absolwentów, dzięki któremu są oni chętnie zatrudniani i doceniani w redakcjach mediów ogólnopolskich i lokalnych.

a. Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada elementarną wiedzę z zakresu nauk o mediach
 • zna regulacje prawne dotyczące własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz prasowego
 • zna najważniejsze fakty z historii mediów i dziennikarstwa
 • zna rodzaje i gatunki dziennikarskie
 • potrafi wskazać różnice między dziennikarstwem a public relations
 • zna historię, cel i zadania public relations
 • ma elementarną wiedzę na temat procesów komunikowania
 • zna podstawy i funkcjonowanie systemów medialnych w Polsce i na świecie
 • zna podstawowe zasady katolickiej doktryny medialnej
 • zna obowiązki i zadania rzecznika prasowego instytucji
 • posiada elementarną wiedzę na temat marketingu, w szczególności możliwości zastosowania go w rzeczywistości medialnej,
 • posiada wiedzę o reklamie
 • zna zasady prowadzenia debat, sporów publicznych w mowie i na piśmie
 • zna różnice między poszczególnymi mediami
 • ma uporządkowaną wiedzę w zakresie norm etycznych charakterystycznych dla zawodu dziennikarza

b. Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posługuje się podstawowymi gatunkami dziennikarskimi
 • wykorzystuje swobodnie różne źródła informacji dziennikarskiej
 • przygotowuje typowe formy tekstów dziennikarskich i publicystycznych
 • przygotowuje typowe wypowiedzi ustne dziennikarskie i publicystyczne
 • potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne, polityczne, kulturowe, ekonomiczne i religijne
 • wypowiada się swobodnie jako reprezentant instytucji i organizacji społecznych w mowie i na piśmie

c. Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
 • jest otwarty na nowe idee i gotowy do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów
 • pracuje w grupie, przyjmując różne w niej role
 • samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze
 • organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania
 • rozumie problematykę etyczną związaną z przekazem medialnym
 • ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania więzi społecznych

Czytaj więcej na stronie kierunku »

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów licencjackich kierunku - dziennikarstwo są przygotowani do pracy w mediach na stanowiskach reporterskich, redaktorskich: w działach promocji , reklamy i public relations; mogą być webmasterami i administratorami stron internetowych. Bazę intelektualną stanowi wiedza z zakresu humanistyki, rozszerzona o zagadnienia filozoficzne i teologiczne. Absolwent potrafi samodzielnie oceniać rzeczywistość, rozumieć zachodzące w świecie procesy i przemiany oraz krytycznie do nich podchodzić.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia) zatwierdzone uchwałą nr 112/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r . Program studiów określono Uchwałą nr 856-2012/2013 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 30 września 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lek - Lektorat języków nowożytnych
sem - Seminarium
szk - Szkolenie
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
kol - Kolokwium końcowe
zal - Zaliczenie
Dziennikarstwo ogólne I rokECTSwykćwleksemszkwfzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
Analiza bieżących wydarzeń w Polsce i na świeciekol
Media w Polscezal
Dziennikarskie źródła informacjikol
Dziennikarstwo prasowe i agencyjne - podstawy warsztatu dziennikarskiegokol
Gatunki dziennikarskiekol
Historia mediów i dziennikarstwa2kol
Historia Polski XX wieku3e
Informacja i komentarz dziennikarskikol
Kościół katolicki na świecie i w Polscekol
Krytyczny odbiór przekazów medialnych2kol
Media w Polscee
Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie3e
Podstawy etyki dziennikarskiej3e
Prawo mediów3e
Podstawy prawa dla dziennikarzykol
Public relationskol
Rzecznictwo prasowekol
Systemy medialne na świeciekol
Technologie informacyjne mediówkol
Wstęp do filozofiikol
Zintegrowany marketing medialny2kol
Nauki o komunikowaniu6e
Wszystkie przedmioty językowe360
Razem:2760
Komunikacja medialno-kulturowa I rokECTSwykćwleksemszkwfzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy*zal
Analiza bieżących wydarzeń kulturalnych2kol
Media w Polscezal
Teologia kulturyzal
Dziennikarskie źródła informacjikol
Dziennikarskie źródła informacjikol
Gatunki dziennikarskiekol
Historia mediów i dziennikarstwa2kol
Historia Polski XX wieku3e
Kościół katolicki na świecie i w Polscekol
Media w Polscee
Podstawy etyki dziennikarskiej3e
Prawo mediów3e
Podstawy prawa dla dziennikarzykol
Public relationskol
Podstawy warsztatu dziennikarskiegokol
Systemy medialne na świeciekol
Technologie informacyjne mediówkol
Wstęp do filozofiikol
Komunikacja kulturowa2kol
Teologia kultury3e
Wiedza o kulturzekol
Zarys historii kultury materialnej3e
Nauki o komunikowaniu6e
Wszystkie przedmioty językowe360
Razem:3060

Kwalifikacja - nowa matura:

Wymagany przedmiotPrzelicznik dla poziomu
język polski - część pisemna podstawowy
albo rozszerzony
p1 = 0,15
p1 = 0,20
język obcy nowożytny - część pisemna podstawowy
albo rozszerzony
p2 = 0,08
p2 = 0,10
rozmowa kwalifikacyjnap3 = 0,50
przedmiot do wyboru* podstawowy
albo rozszerzony
p4 = 0,15
p4 = 0,20

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

Dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:

 • wiadomości na temat mediów w Polsce (tytuły, nadawcy, funkcjonowanie mediów) oraz mediów społecznościowych,
 • własne dokonania kandydata w dziedzinie mediów (koła dziennikarskie, praca w gazetach szkolnych, blogi,
 • prowadzenie fanpage'y w mediach społecznościowych etc. - wymagane udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy),
 • poszerzona wiedza w jednej z poniższych dziedzin: sport, polityka, kultura, ekonomia, religia, turystyka
  (dla kandydatów na specjalność komunikacja medialno-kulturowa - głównie kultura).

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1 * W1 + p2 * W2 + p3 * W3 + p4 * W4

gdzie:

 • W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
 • W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
 • W3 – punktacja otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażona w skali 0-100),
 • W4 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
  • p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
  • p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
  • p3 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej,
  • p4 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Kwalifikacja - stara matura:

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,18

część ustna

p= 0,12

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,10

p3 = 0,05

rozmowa kwalifikacyjna

p= 0,50

przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p5 = 0,10

p5 = 0,05

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:

 • wiadomości na temat mediów w Polsce (tytuły, nadawcy, funkcjonowanie mediów) oraz mediów społecznościowych
 • własne dokonania kandydata w dziedzinie mediów (koła dziennikarskie, praca w gazetach szkolnych, blogi, prowadzenie fanpage’y w mediach społecznościowych etc. – wymagane udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy)
 • poszerzona wiedza w jednej z poniższych dziedzin: sport, polityka, kultura, ekonomia, religia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4+ p5W5

gdzie:

W1 - liczba punktów z języka polskiego (pisemnego) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z języka polskiego (ustnego) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów z języka obcego (ustnego), bądź punktów za ocenę końcoworoczną, jeśli kandydat nie zdawał języka obcego (ustnego) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 – punktacja otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażona w skali 0-100)
W5 - liczba punktów z przedmiotu do wyboru (pisemnego), bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej)
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej
p5 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się 
o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

                                  12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

B

85

4

4

VG

C

70

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej 
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.

2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:
LAUREACI I FINALIŚCI

 • Konkursów: „Myśli Jana Pawła II” oraz wiedzy biblijnej „Civitas Chrystiana”
 • Olimpiad: teologii katolickiej (laureaci i finaliści), misyjnej olimpiady znajomości Afryki (laureaci i finaliści), chemicznej, biologicznej, historycznej, literatury i j. polskiego, geograficznej i nautologicznej, j. niemieckiego, francuskiego, angielskiego, łacińskiego, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o integracji Europejskiej, fizycznej, matematycznej, artystycznej, wiedzy o rodzinie.