Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Archeologia > Archeologia - studia II stopnia stacjonarne

Archeologia - studia II stopnia stacjonarne (WS-AR-N-2)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

ARCHEOLOGIA to nauka o społeczno-kulturowej przeszłości człowieka poznawanej w wyniku analizy źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działalności ludzkiej. Studiowanie archeologii na UKSW jest zatem naturalnym wyborem dla osób szukających odpowiedzi na pytania dotyczące z jednej strony najdawniejszych dziejów ludzkości, z drugiej zaś relacji pomiędzy człowiekiem a jego kulturą materialną i środowiskiem naturalnym.

Przyznawane kwalifikacje:

magisterium

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i do szkoły doktorskiej

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Archeologia jest przygotowany do wykonywania zawodu archeologa i podjęcia pracy w placówkach naukowych,muzeach,w służbie ochrony zabytków,archiwach i ośrodkach dokumentacji przy urzędach konserwatorskich.

Warunki przyjęcia

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Archeologia II stopień studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014. Program studiów określono Uchwałą nr 135/2016 Rady Wydziału WNHiS z dnia 9 maja 2016 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
sem - Seminarium
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Archeologia I rokECTSwykćwkonsemzal
Archeology of landscape2 lub 4e
Archeologia prowincji rzymskich230e
Archeologia świata biblijnego230 lub *e
Archeologia świata biblijnego-ćwiczenia2zal
Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych-ćw.2zoc
Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych-wykład230e
Celts in Europe2e
Egiptologia I2 lub 130e
Podstawy GIS dla archeologów-kwBasics of geodesy, cartography and GIS3zoc
Historia, teoria i metodologia archeologii II. Współczesne orientacje badawcze w archeologii3 lub 4 lub 230zoc
Klasyczna antropologia kulturowa i etnografia Słowian dla archeologów I.3zoc
Klasyczna antropologia kulturowa i etnografia Słowian dla archeologów- ćw3zoc
Kopalnie krzemienia a osadnictwo i gospodarka w epokach kamienia i brązu.2e
Seminarium magisterskie I rok II stopień5 lub 430 lub 15zoc
Metody i techniki konserwacji znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych i dzieł sztuki330zoc
Neolityzacja Polski w oczach tubylców-wyk.mon3e
Seminarium ogólne4zoc
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym V. Planowanie przestrzenne4zoc
Razem:379060

Kwalifikacja:

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru: W = s*20 gdzie: W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s - średnia ocen z toku studiów. Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne z dyplomem zagranicznym ukończenia studiów wyższych przystępują do rozmowy kompetencyjnej. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób.