Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Archeologia > Archeologia - studia I stopnia stacjonarne

Archeologia - studia I stopnia stacjonarne (WS-AR-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Archeologia jest przygotowany do wykonywania zawodu archeologa i podjęcia pracy w placówkach naukowych, muzeach, w służbie ochrony zabytków, archiwach i ośrodkach dokumentacji przy urzędach konserwatorskich.

Standardy nauczania

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dla kierunku Archeologia II stopień studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014. Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 154/2017 Rady Wydziału WNHiS z dnia 15 maja 2017 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Archeologia I rokECTSwykćwkonleklek_stasemsemliwfzal
Historia i archeologia starożytnej Grecji-ćwiczenia1,530zoc
Archeologia starożytnego Rzymu-ćwiczeniazal
Geoarcheologia I:Wstęp do geologii stratygraficznej, strukturalnej oraz geomorfologii230zoc
Geoarcheologia II. Wstęp do geoarcheologii czwartorzędu oraz archeoklimatologii230e
Wstęp do geoarcheologii130zoc
Historia i archeologia starożytnych cywilizacji Egiptu i Bliskiego Wschodu II2e
Historia i archeologia starożytnych cywilizacji Egiptu i Bliskiego Wschodu1zal
Historia i archeologia Starożytnej Grecji445e
Historia i archeologia Starożytnego Rzymu245e
Historia i archeologia antycznych cywilizacji Egiptu i bliskiego Wschodu230zoc
Logika-wykłade
Metodyka prowadzenia i dokumentowania badań wykopaliskowych-konwersatorium460zoc
Podstawy geodezji, kartografii i GIS2zoc
Prahistoria ziem Polskich na tle Europejskim II.Epoka żelazae
Prahistoria ziem Polski na tle europejskim. I Epoka kamienia i brązu2e
Prahistoria świata II. Neolit-wykład230e
Prahistoria świata II. Neolit-ćw230zoc
Prahistoria świata I. Paleolit i mezolit460e
Prahistoria świata I. Paleolit i mezolit -ćw330zoc
Technologia informacyjna w archeologii230zal
Wstęp do archeologii I. Metody badawcze w archeologii-wykład230e
Wstęp do archeologii II. Starożytne technikizoc
Wstęp do archeologii I. Metody badawcze w archeologii-ćw.130zoc
Język łaciński230zoc
Źródłoznawstwo archeologiczne I. Zabytki z epoki kamienia (rozpoznawanie,dokumentacja, klasyfikacja i analiza)230zoc
Wszystkie przedmioty językowe360
Razem:48,5300210606030
Archeologia II rokECTSwykćwkonleklek_stasemsemliwfzal
Antropologia fizyczna-wykład230e
Antropologia fizyczna-ćwiczenia230zoc
Archeologia okresu lateńskiego na ziemiach Polski i Europy Barbarzyńskiej-w2e
Archeologia okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich na ziemiach Polski i Europy barbarzyńskiej-ćw230zal
Archeologia okresu wpływów rzymskich na ziemiach Polski i Europy barbarzyńskiej wykł.e
Archeologia Słowiańszczyzny wczesnośredniowicznej II. Etap wczesnopaństwowye
Archeologia Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej2e
Archeologia wczesnochrześcijańskiego Zachodu II.Topografia chrzescijańska zachodniej części Imperium rzymskiego-wykłade
Archeologia wczesnochrześcijańskiego Zachodu II. Topografia chrześcijańska zachodniej części Imperium rzymskiego-ćw.zoc
Archeologia wczesnochrześcijańskiego Zachodu I. Podstawowe dziedziny archeologii chrześcijańskiej2zoc
Archeologia wczesnochrześcijańskiego Zachodu230zoc
Archeologia wczesnego średniowiecza Polski i Europy IIzoc
Archeologia wczesnego średnowiecza Polski i Europy230zoc
Epoka brązu w Europie-ćwiczenia230zoc
Early Iron Age in Europe345e
Język grecki33030zoc
Metodyka i metodologia pracy naukowej w archeologii-kw230zoc
Non-destructive metods of archeological researche
Niedestrukcyjne metody badań archeologicznychzoc
Praktyka wykopaliskowazal
Remote sensing in archeologye
Wczesna epoka żelaza w Europie-ćwiczenia230zoc
Źródłoznawstwo archeologiczne II. Zabytki z epoki brązu, wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich-ćw230zoc
Źródłoznawstwo archeologiczne III. Zabytki wczesnośredniowieczne(rozpoznawanie, dokumentacja, klasyfikacja i analiza)-ćw230zoc
Wszystkie przedmioty językowe360
Zajęcia Wychowania Fizycznego260
Razem:377524030903060
Archeologia III rokECTSwykćwkonleklek_stasemsemliwfzal
Archeologia i historia wczesnośredniowiecznej Polski230e
Archeologia i sztuka wczesnobizantyjska I. Cesarstwo wschodniorzymskie w IV-Vwe
Archeologia i historia wczesnośredniowicznej Polski II. Okres wczesnopaństwowye
Archeologia i sztuka wczesnobizantyjska II. Epoka Justynina3e
Archeologia i sztuka wczesnobizantyjska-ćw215zoc
Historia, teoria i metodologia archeologii.I Dzieje archeologii i myśli archeologicznej.kon3zoc
Historia i archeologia Syro-Palestyny od początku epoki żelaza do podboju arabskiego II. Od 586 r. p.n.e. do początków cesarstwa bizantyjskiegoe
Historia i archeologia Syro-Palestyny od początku epoki żelaza do podboju arabskiego-wyk.e
Historia i archeologia Syro-Palestyny od początku epoki żelaza do podboju arabskiego-ćw.30zoc
Praktyka wykopaliskowazal
Statystyka dla archeologów330zoc
Seminarium licencjackie93030zoc
Wstęp do muzeologii i muzealnictwa-wyk.e
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym IV. Aspekty praktyczne330zoc
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I. Teoretyczne podstawy ochrony zabytków3e
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym II. Dziedzictwo starożytne i wczesnochrześcijańskie w basenie Morza Śródziemnego-kw.zoc
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym III. System prawny i administracyjny ochrony zabytków w Polsce.3e
Seminaria licencjackie dla archeologii12TODO
Razem:436045303030