Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Archeologia > Archeologia - studia I stopnia stacjonarne

Archeologia - studia I stopnia stacjonarne (WS-AR-N-1)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

ARCHEOLOGIA to nauka o społeczno-kulturowej przeszłości człowieka poznawanej w wyniku analizy źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działalności ludzkiej. Studiowanie archeologii na UKSW jest zatem naturalnym wyborem dla osób szukających odpowiedzi na pytania dotyczące z jednej strony najdawniejszych dziejów ludzkości, z drugiej zaś relacji pomiędzy człowiekiem a jego kulturą materialną i środowiskiem naturalnym.

Student archeologii na UKSW

  • zdobywa wiedzę o przeszłości człowieka, od jego początków aż po czasy średniowiecza, a nawet nowożytność
  • zdobywa umiejętności prowadzenia wykopalisk archeologicznych i poszukiwań stanowisk archeologicznych za pomocą rozmaitych nowoczesnych metod i technik
  • uzyskuje umiejętność wszechstronnej dokumentacji i analizy znalezisk archeologicznych z wykorzystaniem metod cyfrowych
  • uzyskuje umiejętność opracowania programów ochrony zabytków archeologicznych, przygotowania oferty turystycznej opartej na prezentacji dziedzictwa archeologicznego, promocji wydarzeń kulturalnych związanych z archeologią, pozyskiwania funduszy na działalność naukową, popularyzacyjną i konserwatorską oraz prowadzenia portali specjalistycznych i procesu wydawniczego

Absolwenci ARCHEOLOGII podejmują z powodzeniem pracę w instytucjach naukowych, prywatnych firmach archeologicznych, służbach konserwatorskich, środkach społecznego przekazu i instytucjach kultury. Są to m.in.:

  • jednostki administracji rządowej i samorządowej, w tym zwłaszcza służby konserwacji i ochrony zabytków
  • instytuty Polskiej Akademii Nauk i uniwersytetów
  • muzea archeologiczne i regionalne
  • prywatne świadczące usługi archeologiczne
  • biura turystyczne
  • środki społecznego przekazu i wydawnictwa

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Archeologia jest przygotowany do wykonywania zawodu archeologa i podjęcia pracy w placówkach naukowych, muzeach, w służbie ochrony zabytków, archiwach i ośrodkach dokumentacji przy urzędach konserwatorskich.

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Standardy nauczania

Efekty kształcenia dla kierunku Archeologia I stopień studia stacjonarne zatwierdzone uchwałą nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014. Program studiów określono Uchwałą nr 146/2015 Rady Wydziału WNHiS z dnia 11 maja 2015 r.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lek - Lektorat języków nowożytnych
lek_sta - Lektorat języków starożytnych
sem - Seminarium
semli - Seminarium licencjackie
wf - Wychowanie fizyczne
e - Egzaminacyjny
zal - Zaliczenie
zoc - Zaliczenie na ocenę
Archeologia I rokECTSwykćwkonleklek_stasemsemliwfzal
Historia i archeologia starożytnej Grecji-ćwiczenia1,530zoc
Archeologia starożytnego Rzymu-ćwiczenia3zal
Geoarcheologia I:Wstęp do geologii stratygraficznej, strukturalnej oraz geomorfologii230zoc
Geoarcheologia II. Wstęp do geoarcheologii czwartorzędu oraz archeoklimatologii230e
Wstęp do geoarcheologii2 lub 115 lub 30zoc
Historia i archeologia starożytnych cywilizacji Egiptu i Bliskiego Wschodu II230e
Historia i archeologia starożytnych cywilizacji Egiptu i Bliskiego Wschodu2 lub 115zal
Historia i archeologia Starożytnej Grecji430 lub 45e
Historia i archeologia Starożytnego Rzymu330 lub 45e
Historia i archeologia antycznych cywilizacji Egiptu i bliskiego Wschodu230zoc
Logika-wykład2e
Metodyka prowadzenia i dokumentowania badań wykopaliskowych-konwersatorium460zoc
Podstawy geodezji, kartografii i GIS2 lub 330zoc
Prahistoria ziem Polskich na tle Europejskim II.Epoka żelaza2e
Prahistoria ziem Polski na tle europejskim. I Epoka kamienia i brązu230e
Prahistoria świata II. Neolit-wykład3 lub 230e
Prahistoria świata II. Neolit-ćw230zoc
Prahistoria świata I. Paleolit i mezolit430 lub 60e
Prahistoria świata I. Paleolit i mezolit -ćw330zoc
Technologia informacyjna w archeologii2 lub 330zal
Wstęp do archeologii I. Metody badawcze w archeologii-wykład230e
Wstęp do archeologii II. Starożytne techniki4zoc
Wstęp do archeologii I. Metody badawcze w archeologii-ćw.130zoc
Język łaciński230zoc
Źródłoznawstwo archeologiczne I. Zabytki z epoki kamienia (rozpoznawanie,dokumentacja, klasyfikacja i analiza)1 lub 230zoc
Wszystkie przedmioty językowe360
Razem:50,5210195906030
Archeologia II rokECTSwykćwkonleklek_stasemsemliwfzal
Antropologia fizyczna-wykład230e
Antropologia fizyczna-ćwiczenia23030zoc
Archeologia okresu lateńskiego na ziemiach Polski i Europy Barbarzyńskiej-w2 lub 130e
Archeologia okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich na ziemiach Polski i Europy barbarzyńskiej-ćw230zal
Archeologia okresu wpływów rzymskich na ziemiach Polski i Europy barbarzyńskiej wykł.2e
Archeologia Słowiańszczyzny wczesnośredniowicznej II. Etap wczesnopaństwowy2e
Archeologia Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej230e
Archeologia wczesnochrześcijańskiego Zachodu II.Topografia chrzescijańska zachodniej części Imperium rzymskiego-wykład2e
Archeologia wczesnochrześcijańskiego Zachodu II. Topografia chrześcijańska zachodniej części Imperium rzymskiego-ćw.2zoc
Archeologia wczesnochrześcijańskiego Zachodu I. Podstawowe dziedziny archeologii chrześcijańskiej230zoc
Archeologia wczesnochrześcijańskiego Zachodu230zoc
Archeologia wczesnego średniowiecza Polski i Europy II2zoc
Archeologia wczesnego średnowiecza Polski i Europy230zoc
Epoka brązu w Europie-ćwiczenia230zoc
Early Iron Age in Europe2 lub 345 lub 30e
Język grecki2 lub 33030zoc
Metodyka i metodologia pracy naukowej w archeologii-kw230zoc
Non-destructive metods of archeological research2e
Niedestrukcyjne metody badań archeologicznych2zoc
Praktyka wykopaliskowa4zal
Remote sensing in archeology2e
Wczesna epoka żelaza w Europie-ćwiczenia230zoc
Źródłoznawstwo archeologiczne II. Zabytki z epoki brązu, wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich-ćw2 lub 130zoc
Źródłoznawstwo archeologiczne III. Zabytki wczesnośredniowieczne(rozpoznawanie, dokumentacja, klasyfikacja i analiza)-ćw230zoc
Wszystkie przedmioty językowe360
Zajęcia Wychowania Fizycznego260
Razem:4715024030903060
Archeologia III rokECTSwykćwkonleklek_stasemsemliwfzal
Archeologia i historia wczesnośredniowiecznej Polski3 lub 230e
Archeologia i sztuka wczesnobizantyjska I. Cesarstwo wschodniorzymskie w IV-Vw2e
Archeologia i historia wczesnośredniowicznej Polski II. Okres wczesnopaństwowy3e
Archeologia i sztuka wczesnobizantyjska II. Epoka Justynina330e
Archeologia i sztuka wczesnobizantyjska-ćw215zoc
Historia, teoria i metodologia archeologii.I Dzieje archeologii i myśli archeologicznej.kon330zoc
Historia i archeologia Syro-Palestyny od początku epoki żelaza do podboju arabskiego II. Od 586 r. p.n.e. do początków cesarstwa bizantyjskiego2e
Historia i archeologia Syro-Palestyny od początku epoki żelaza do podboju arabskiego-wyk.2e
Historia i archeologia Syro-Palestyny od początku epoki żelaza do podboju arabskiego-ćw.1,530zoc
Praktyka wykopaliskowa4zal
Statystyka dla archeologów2 lub 3 lub 43030zoc
Seminarium licencjackie6 lub 12 lub 93030zoc
Wstęp do muzeologii i muzealnictwa-wyk.2e
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym IV. Aspekty praktyczne4 lub 33030zoc
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I. Teoretyczne podstawy ochrony zabytków330e
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym II. Dziedzictwo starożytne i wczesnochrześcijańskie w basenie Morza Śródziemnego-kw.3zoc
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym III. System prawny i administracyjny ochrony zabytków w Polsce.330e
Seminaria licencjackie dla archeologii12TODO
Razem:45,5150105603030

Kwalifikacja - nowa matura:

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

* dla kierunków socjologia, historia (w tym specjalności: historia, historia cywilizacji śródziemnomorskiej), historia sztuki, archeologia, praca socjalna uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Kwalifikacja - stara matura:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, matematyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,

W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,

p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1= 0,20

część ustna

p2=0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3= 0,20

p3=0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4= 0,40

p4=0,10

Kwalifikacja - matura międzynarodowa:

9. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

10. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

11. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

- dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;

- dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

12. Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

13. Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

14. Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.

Kwalifikacja - matura zagraniczna:

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się
o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

                                  12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

B

85

4

4

VG

C

70

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.

2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują: FINALIŚCI olimpiady historycznej