Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in

Special Pedagogy - full-time master studies (WNP-PS-N-MGR)

(in Polish: Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie stacjonarne)
long-cycle programmes
full-time programmes, 5 years
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna na UKSW jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego – nauczyciela, wychowawcy, rehabilitanta, terapeuty, pracującego z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Program studiów na kierunku pedagogika specjalna na UKSW obejmuje przedmioty z wielu dziedzin m.in. biomedycyny, pedagogiki, psychologii czy nauk społecznych. Studia pozwalają na zyskanie umiejętności, związanych ze wsparciem osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Studia kształcą pedagogów specjalnych, którzy są przygotowani do pracy z różnymi grupami odbiorców. 

 Moduły:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną,
 • pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową,
 • tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym (planowana do uruchomienia w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024). 

Absolwent kierunku studiów pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną nabędzie interdyscyplinarną wiedzę oraz fundamentalne umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pełnienia ról o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym i aktywizującym artystycznie w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu.

Absolwent nabędzie:

 • wiedzę pozwalającą na rozumienie procesów: integralnego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w poszczególnych okresach życia; edukacji, rewalidacji, rehabilitacji, terapii, wychowania, opieki i aktywności artystycznej w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, artystycznym, biomedycznym oraz społecznym.
 • umiejętności integrowania wiedzy z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną ze złożonymi problemami edukacyjno-wychowawczymi, rewalidacyjnymi, rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi w pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną; diagnozowania złożonych sytuacji edukacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz twórczego organizowania zajęć indywidualnych i grupowych z dostosowaniem treści i metod do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • kompetencje społeczne w zakresie wrażliwości, odpowiedzialności i świadomości etycznej w obszarze edukacji, rewalidacji, terapii, rehabilitacji i aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktywność artystyczna w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną promuje wiedzę, umiejętności i kompetencje Absolwenta, które pozwolą mu kreować i aplikować szeroki wachlarz twórczych – plastycznych, ceramicznych, muzycznych, tanecznych, teatralno-dramowych oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, profilaktycznych, kompensacyjnych i włączających. Ponadto będzie wyposażony w kompetencje projektowania i realizowania kreatywnej roli nie tylko w obszarze edukacyjnym, ale również w środowisku lokalnym, co przyczyni się do zrozumienia istoty społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i terapii.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku studiów pedagogika specjalna w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną będzie posiadał przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pełnienia roli zawodowej na stanowisku:

        nauczyciela i wychowawcy – pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

       w miejscach takich jak:

 • przedszkola specjalne
 • szkoły specjalne na wszystkich szczeblach edukacyjnych
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawczenauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • prowadzącego zajęcia z zakresu rewalidacji w placówkach specjalnych i integracyjnych

  nauczyciela wspomagającego

  w takich placówkach jak:

  • przedszkola integracyjne
  • szkoły integracyjne na wszystkich szczeblach edukacji
  • przedszkola z oddziałami integracyjnymi
  • szkoły oddziałami integracyjnymi na wszystkich szczeblach edukacyjnych

  nauczyciela – pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

  • w przedszkolach i szkołach pracujących według koncepcji edukacji włączającejterapeuty zajęciowego
  • w warsztatach terapii zajęciowej
  • środowiskowych domach samopomocy
  • domach pomocy społecznej

   Przygotowanie zawodowe w zakresie tego modułu kształcenia uprawni również Absolwenta do organizowania i realizacji różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej i terapeutycznej dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz rodzinie w:

   • placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistyczne poradnie, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie psychoterapeutyczne)
   • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (bursy i internaty)
   • placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży (świetlice środowiskowe i terapeutyczne, kluby, ogniska wychowawcze)
   • stowarzyszeniach
   • fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach itp. realizujących programy edukacyjne na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

   Zatrudnienie w tego typu placówkach obliguje do aktywności na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, rodzin, środowisk i grup społecznych potrzebujących różnorodnych form wsparcia specjalistycznego: profilaktycznego, edukacyjnego, wychowawczego oraz rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego i terapeutycznego.

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and doctoral studies

Teaching standards

Learning outcomes for the specialization in Special Education, master studies approved by Resolution No. 60/2020 of the Senat UKSW on 31st May 2020. The study program was established by Resolution No. 60/2020 of the Senat UKSW on 31st May 2020.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek_now - Modern language classes
pr - Practice
szk -
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Pedagogika specjalna I rokECTSlectclkonlek_nowprszkexam
Training in occupational safety and health protection0*zal
Library and information training0*zal
History of Educational Thought330e
Culture and techniques of study 115zoc
The History of Pedagogical Thought330zoc
Philosophical foundations of pedagogy430e
Philosophical foundations of pedagogy215zoc
315zoc
Terms and Pedagogical Classification. Introduction to Pedagogics430e
330zoc
Special pedagogy330zoc
Diagnostics in special education430e
Diagnostics in special education430zoc
230zoc
First aid115zoc
Psychology of human development330e
330zoc
430e
Theoretical bases of education430e
Biomedical basis of development and education330e
Ethics in the teacher's profession430e
Ethics in the teacher's profession215zoc
315zoc
315zoc
Special pedagogy315zoc
230zoc
Language culture230zoc
Social Inclusion430zoc
460zoc
Total:813602703060
(in Polish) Pedagogika specjalna II rokECTSlectclkonlek_nowprszkexam
Social Psychology330e
Pedagogy of adults and older people430e
315zoc
330e
Theoretical foundations of inclusive and inclusive education430e
430zoc
330zoc
430e
Psychology of eductaion215zoc
Social pedagogy330e
Intellectual property protection115zoc
430e
430zoc
Practices I330zoc
330e
330zoc
Basics of work in the school environment315zoc
School pedagogue work methodology330zoc
Activating methods in individual and group work215zoc
Constructing scenarios for group activities social skills training315zoc
Tutoring and supervision in the work of a pedagogue330zoc
460zoc
2e
Physical education060zal
Academic Polish for foreigners1
Total:71255300156030

1 - Obligatory subject only for foreign students ects=6 lect=60h (1-2 sem.)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://oferta.uksw.edu.pl/