Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Physics > Physics - full-time second-cycle studies

Physics - full-time second-cycle studies (WM-FI-N-2)

(in Polish: Fizyka - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent

 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów fizyki i zna formalizm matematyczny służący do ich opisu,
 • zna najważniejsze prawa z głównych działów fizyki,
 • ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie fizyki,
 • w ramach wybranej dziedziny fizyki jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań,
 • zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami fizyki teoretycznej i doświadczalnej,
 • zna metody opisu praw i procesów stosowane w fizyce teoretycznej i rozumie jej formalizm,
 • zna różne techniki eksperymentalne stosowane w badaniach fazy skondensowanej,
 • rozumie zjawiska fizyczne na gruncie mechaniki kwantowej,
 • zna złożone układy pomiarowe wykorzystujące narzędzia elektroniczne i informatyczne,
 • ma wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • zna język angielski na poziomie średnio zaawansowanym (B2) i zna słownictwo naukowe w stopniu wystarczającym do czytania literatury fachowej,
 • zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie fizyka,
 • zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące własności intelektualnej i przestrzegania prawa autorskiego,
 • ma dodatkową ogólną wiedzę w zakresie wybranych przedmiotów niezwiązanych bezpośrednio z charakterem odbywanych studiów.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent

 • posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów fizycznych - zarówno rutynowych, jak i niestandardowych,
 • korzysta z literatury fachowej dla wybranej dziedziny fizyki zarówno w języku polskim jak i angielskim,
 • posiada umiejętności wyrażania treści fizycznych w mowie i na piśmie, w tekstach fizycznych o różnym charakterze,
 • potrafi posługiwać się formalizmem fizyki teoretycznej do opisu praw i procesów w przyrodzie,
 • potrafi obsługiwać złożone układy pomiarowe i precyzyjnie przeprowadzać pomiar i analizę danych,
 • posiada umiejętność prezentacji oraz interpretacji wyników pomiarów,
 • potrafi opisać zjawiska fizyczne na bazie mechaniki kwantowej i umie wykorzystać jej formalizm do opisu tych zjawisk,
 • potrafi planować złożone eksperymenty fizyczne z uwzględnieniem różnych metod pomiarowych,
 • potrafi stosować metody algebraiczne w rozwiązywaniu problemów z różnych działów fizyki,
 • stosuje metody probabilistyczne i statystyczne w zagadnieniach praktycznych,
 • w wybranej dziedzinie potrafi przedstawić analizę i opis zjawiska fizycznego, w których stosuje w razie potrzeby również wiedzę z innych działów fizyki,
 • potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych fizyków,
 • potrafi konstruować modele fizyczne, wykorzystywane w konkretnych działach fizyki,
 • rozpoznaje struktury matematyczne (np. algebraiczne, geometryczne) w teoriach fizycznych,
 • ma dodatkowe umiejętności w zakresie wybranych przedmiotów niezwiązanych bezpośredni z charakterem odbywanych studiów.

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent

 • zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia,
 • potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania,
 • potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter,
 • rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzega zasad etyki zawodowej,
 • myśli i działa w sposób kreatywny i przedsiębiorczy,
 • potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych,
 • potrafi planować i zarządzać swoim czasem pracy,
 • dba o poziom sprawności fizycznej.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Professional status:

During the second-cycle programme the graduate obtained extensive knowledge of physics that will allow him/her to do research both basic and applied. He/she is also prepared to work in industry, professional services and education.

Teaching standards

Learning outcomes in terms of knowledge, skills and competences for the Master degree in physics approved by the Resolution No. 67/2015 of the UKSW Senate of 22 May 2015 .Plan of study and syllabus given by the Resolution of the Council of the Faculty of Mathematics – Natural Sciences. College of Science, Cardinal Stefan Wyszynski University, No. 23/17 of 16 May 2017.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
lab - Laboratory
pm - MA Seminar
pr - Practice
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Fizyka 1 rokECTSlectcllabpmprsemexam
Theoretical physics I53030e
Experimental methods of physics I6303030e
Quantum mechanics II63030e
Theoretical physics II63030e
Experimental methods of physics II6303030e
Quantum mechanics II63030zoc
Specialized lab. I63030zoc
Topical seminar33030zoc
Professional practices260zal
230
Total:4821021090306030
(in Polish) Fizyka 2 rokECTSlectcllabpmprsemexam
Theoretical physics III63030e
Specialized lab. II1618030 or 180zoc
MSc seminar I23030zal
Specialized lab. III1930210zoc
MSc seminar II23030zoc
Preparation of diploma thesiszoc
330
660
Total:5412030021060

Admission procedures:

 • Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

  W = s*20

  gdzie: W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s - średnia ocen z toku studiów.

  Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

  Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

 • Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli

  OcenaPunkty kwalifikacyjne
  20
  2,2510
  2,520
  2,7530
  340
  3,2548,75
  3,557,5
  3,7566,25
  475
  4,2581,25
  4,587,5
  4,7593,75
  5100

  Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiedzę z następujących przedmiotów/dziedzin/zagadnień:

  • matematyka (analiza matematyczna, algebra, rachunek prawdopodobieństwa),
  • fizyka klasyczna,
  • metodyka badań fizycznych,
  • termodynamika,
  • optyka,
  • mechanika kwantowa,
  • zjawiska fizyczne (ich opis oraz modelowanie).

  Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjne na Fizykę II stopnia

  1. Struktura pasmowa ciał stałych i jej wpływ na właściwości fizyczne.
  2. Zasady termodynamiki i ich zastosowanie.
  3. Struktura materii i metody doświadczalne jej charakteryzacji.
  4. Podstawowe zasady mechaniki kwantowej.
  5. Stany skupienia materii i podstawowe teorie ich opisu.
  6. Metody obliczeniowe fizyki kwantowej.
  7. Reakcje jądrowe i cząstki elementarne.
  8. Metody pomiarowe stosowane w fizyce klasycznej.