Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Archeology > Archaeology - full-time second-cycle studies

Archaeology - full-time second-cycle studies (WS-AR-N-2)

(in Polish: Archeologia - studia II stopnia stacjonarne)
second-cycle programmes
full-time programmes, 2 years
Language: Polish

ARCHEOLOGIA to nauka o społeczno-kulturowej przeszłości człowieka poznawanej w wyniku analizy źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działalności ludzkiej. Studiowanie archeologii na UKSW jest zatem naturalnym wyborem dla osób szukających odpowiedzi na pytania dotyczące z jednej strony najdawniejszych dziejów ludzkości, z drugiej zaś relacji pomiędzy człowiekiem a jego kulturą materialną i środowiskiem naturalnym.

Qualification awarded:

(in Polish) magisterium

Access to further studies:

The possibility of applying for postgraduate and third-cycle studies

Professional status:

A graduate of Archaeology is prepared to practice as an archaeologist and work in academic institutions, museums, monuments protection service, archives and documentation centers at the offices of restoration.

Access requirements

a graduation certyfikate of first-cycle studies and positive results of qualification proccedings

Teaching standards

Learning outcomes for the course approved pursuant to the resolution 71/2014 of the UKSW's Senate on 29.05.2014. Programme of studies as defined by the Resolution number of the Faculty Board 135/2016 on 09.05.2015

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
sem - Seminar
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Archeologia I rokECTSlectclkonsemexam
Archeology of landscape2 or 4e
Archaeology of the Roman Provinces230e
Archaeology of the Biblical World230 or *e
Archaeology of the Biblical World2zal
Archaeology of Middle Ages and of the post-Medieval period2zoc
Archaeology of Middle Ages and of the post-Medieval period230e
Celts in Europe2e
Egyptology2 or 130e
Basics of GIS3zoc
History, theory and methodology of archaeology II. Contemporary research orientations in archaeology3 or 4 or 230zoc
Classical cultural anthropology and ethnography of the Slavs for archaeologists3zoc
Classical cultural anthropology and ethnography of the Slavs for archaeologists3zoc
Flint mines, settlement and economy in the Stone and Bronze Ages2e
Master's seminar5 or 430 or 15zoc
Methods and techniques of conservation of archaeological finds and works of art330zoc
Neolithisation of Polish territories in the eyes of Aborigens3e
General seminar4zoc
Cultural heritage management: spatial planning4zoc
Total:379060

Admission procedures:

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru: W = s*20 gdzie: W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s - średnia ocen z toku studiów. Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne z dyplomem zagranicznym ukończenia studiów wyższych przystępują do rozmowy kompetencyjnej. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób.