Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoi w Warszawie - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Archeology > Archaeology - full-time first-cycle studies

Archaeology - full-time first-cycle studies (WS-AR-N-1)

(in Polish: Archeologia - studia I stopnia stacjonarne)
first-cycle programmes
full-time programmes, 3 years
Language: Polish

ARCHEOLOGIA to nauka o społeczno-kulturowej przeszłości człowieka poznawanej w wyniku analizy źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działalności ludzkiej. Studiowanie archeologii na UKSW jest zatem naturalnym wyborem dla osób szukających odpowiedzi na pytania dotyczące z jednej strony najdawniejszych dziejów ludzkości, z drugiej zaś relacji pomiędzy człowiekiem a jego kulturą materialną i środowiskiem naturalnym.

Student archeologii na UKSW

  • zdobywa wiedzę o przeszłości człowieka, od jego początków aż po czasy średniowiecza, a nawet nowożytność
  • zdobywa umiejętności prowadzenia wykopalisk archeologicznych i poszukiwań stanowisk archeologicznych za pomocą rozmaitych nowoczesnych metod i technik
  • uzyskuje umiejętność wszechstronnej dokumentacji i analizy znalezisk archeologicznych z wykorzystaniem metod cyfrowych
  • uzyskuje umiejętność opracowania programów ochrony zabytków archeologicznych, przygotowania oferty turystycznej opartej na prezentacji dziedzictwa archeologicznego, promocji wydarzeń kulturalnych związanych z archeologią, pozyskiwania funduszy na działalność naukową, popularyzacyjną i konserwatorską oraz prowadzenia portali specjalistycznych i procesu wydawniczego

Absolwenci ARCHEOLOGII podejmują z powodzeniem pracę w instytucjach naukowych, prywatnych firmach archeologicznych, służbach konserwatorskich, środkach społecznego przekazu i instytucjach kultury. Są to m.in.:

  • jednostki administracji rządowej i samorządowej, w tym zwłaszcza służby konserwacji i ochrony zabytków
  • instytuty Polskiej Akademii Nauk i uniwersytetów
  • muzea archeologiczne i regionalne
  • prywatne świadczące usługi archeologiczne
  • biura turystyczne
  • środki społecznego przekazu i wydawnictwa

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat

Access to further studies:

The possibility of applying for the second-cycle studies and postgraduate studies

Professional status:

A graduate of Archaeology is prepared to practice as an archaeologist and work in academic institutions, museums, monuments protection service, archives and documentation centers at the offices of restoration.

Access requirements

a maturity certificate and positive results of qualification proceedings

Teaching standards

Learning outcomes for the course approved pursuant to the resolution 71/2012 of the UKSW's Senate on 29.05.2014. Programme of studies as defined by the Resolution number of the Faculty Board 146/2015 on 11.05.2015

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lectures
cl - Classes
kon - Conversatorium
lek - Modern language classes
lek_sta - Ancient language classes
sem - Seminar
semli - BA Seminar
wf - Physical education
e - examination
zal - credit
zoc - graded credit
(in Polish) Archeologia I rokECTSlectclkonleklek_stasemsemliwfexam
Archaeology of the Ancient Greece1.530zoc
Archaeology of Roman Empire3zal
Geoarchaeology I.Introduction to the geology of stratigraphic, structural, and geomorphology230zoc
Geoarcheology II. Introduction to Quaternary geology and archeoclimatology230e
Geoarchaeology2 or 115 or 30zoc
History and Archaeology of The Ancient Civilisations of Egypt and Near East230e
History and Archaeology of The Ancient Civilisations of Egypt and Near East2 or 115zal
History and Archaeology of Ancient Greece430 or 45e
History and Archaeology of Ancient Rome330 or 45e
History and Archaeology of Ancient Civilisations of Egypt and Near East I. From Palaeolithic till the appearance of cities2 or 130zoc
2e
Methods of proceeding and documenting of archaeological excavations460zoc
Basics of geodesy, cartography and GIS2 or 330zoc
Prehistory of Polish Lands in Comparison to Europe II. Iron Age2e
230e
3 or 230e
230zoc
Worlds prehistory, Palaeolithic and Mesolithic430 or 60e
Worlds prehistory, Palaeolithic and Mesolithic330zoc
Information technologies in Archaeology2 or 330zal
Introduction to Archaeology I. Methods of Archaeological Research230e
Introduction to Archaeology II: Ancient Technologies4zoc
Introduction to Archaeology I. Methods of Archaeological Research130zoc
Latin230zoc
1 or 230zoc
360
Total:48.5210195906030
(in Polish) Archeologia II rokECTSlectclkonleklek_stasemsemliwfexam
Biological Anthropology - lecture230e
Biological Anthropology - practice23030zoc
Archaeology of La Tène and Roman Influences Periodson the Polish andBarbarian Europe Teritories - Lecture2 or 130e
Archaeology of La Tène and Roman Influences Periodson the Polish andBarbarian Europe Teritories - exercises230zal
Archaeology of the Roman period on the lands of present-day Poland and "barbarian" Europe2e
Archaeology of the Early Medieval Slavs. II. Early states2e
Archaeology of the Early Medieval Slavs. I. Tribal stage230e
Early Christian Archaeology of the Western Part of the Roman Empire2e
Archaeology of early Christian Western Europe2zoc
Early Christian Archaeology of the Western Part of the Roman Empire230zoc
Archaeology of western Europe in Early Christian Period230zoc
Archaeology of the Early Middle Ages in Poland and Europe2zoc
Archaeology of Early Middle Ages in Poland and Europe230zoc
Bronze Age in Europe230zoc
Early Iron Age in Europe2 or 345 or 30e
ancient greek language2 or 33030zoc
Methods and Methodology of Scientific Work in Archeology230zoc
Non-destructive metods of archeological research2e
Non-destructive methods of archaeological research2zoc
Excavation practice4zal
Remote sensing in archeology2e
Early Iron Age in Europe230zoc
Sources II: Artifacts from the Bronze Age, Early Iron Age and Roman period2 or 130zoc
Archaeological Sources III. Early Middle Ages Artifacts (identification, documentation, classification and analysis)230zoc
360
Physical education260
Total:4715024030903060
(in Polish) Archeologia III rokECTSlectclkonleklek_stasemsemliwfexam
Archaeology and History in Early Middle Ages Poland. Tribal Period3 or 230e
Early Byzantine Art and Architecture2e
Archaeology and History in Early Middle Ages Poland. Early State Period3e
Early Byzantine Art and Architecture330e
Art and Archaeology of Byzantine Empire215zoc
History, theory and methodology of archaeology I. History of archaeology and archaeological thought330zoc
History and Archaeology of Syro-palestine pfrom the beginning of Iron Age till the Arab Conquest II. From 586 BCE till the end of Byzantine Empire2e
History and Archaeology of Syro-Palestine from the beginning of the Iron Age to the Arab Conquest2e
History and Archaeology of Syro-Palestine from the beginning of the Iron Age to the Arab Conquest1.530zoc
Excavation practice4zal
Statistics for Archaeologists2 or 3 or 43030zoc
undergraduate seminar6 or 12 or 93030zoc
Introduction to museology and Museum practice2e
Cultural heritage management: practical aspects4 or 33030zoc
Cultural heritage management I. Theoretical foundations of protection of the historical monuments and sites330e
Management of the cultural heritage II. Ancient and Christian heritage in the Mediterranean.3zoc
Cultural heritage management: legal and administrative system of protection of historical monuments in Poland330e
12TODO
Total:45.5150105603030

Admission procedures - new maturity exam:

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

* dla kierunków socjologia, historia (w tym specjalności: historia, historia cywilizacji śródziemnomorskiej), historia sztuki, archeologia, praca socjalna uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

Admission procedures - old maturity exam:

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, matematyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1.ust. 1,

W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie z tabelą zawartą w §1 ust. 1,

p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,

p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,

p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,

p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1= 0,20

część ustna

p2=0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3= 0,20

p3=0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4= 0,40

p4=0,10

Admission procedures - International Baccalaureate:

9. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

10. Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

11. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

- dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;

- dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

12. Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

13. Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

14. Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.

Admission procedures - foreign diplomas:

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się
o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

                                  12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

B

85

4

4

VG

C

70

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.

2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.

Exceptions from admission procedure:

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują: FINALIŚCI olimpiady historycznej